הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – איסור ביטול גיור), של ח"כ מרב מיכאלי.

היום, שני הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – איסור ביטול גיור), התש"ף–2019 של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה-גשר)

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי בית דין רבני לא יוכל לדון בביטול גיורו של אדם וכך לא ניתן יהיה לבטל גיורו של אדם לאחר שהוחלט עליו.

מספר פנימי: 2082798
הכנסת העשרים ושתיים

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

______________________________________________
פ/980/22
הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – איסור ביטול גיור), התש"ף–2019
הוספת סעיף 9א 1. בחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג–1953 , אחרי סעיף 9 יבוא:
"איסור ביטול גיור 9א. על אף האמור בחוק זה או בכל דין אחר, לא ידון בית דין רבני בביטול גיורו של אדם."

דברי הסבר
הקלות הבלתי נסבלת של ביטול גיור בישראל כיום, המאפשרת לבית הדין הרבני לבטל גיור של אדם אפילו אם חלפו שנים מיום גיורו, גורמת לכך שאלפי משפחות בישראל חיות את כל חייהן בפחד מתמיד מפני ביטול גיורם וביטול יהדותם של ילדיהן, בטענה כי אינן שומרות מספיק תורה ומצוות. לאחרונה היינו עדים למקרה קיצוני ושנוי במחלוקת של ביטול גיורה של יהודייה לאחר שחלפו 15 שנים מיום גיורה. מצב זה יוצר חוסר ודאות ואיום תמידי וגורם סבל נפשי עצום. המצב שנוצר גם פוגע ברצונם של מתגיירים פוטנציאלים להיכנס לתהליך הגיור, ובכך פוגע ביכולתה של המדינה לקלוט באופן מלא מספר רב של עולים אשר רוצים להיות שותפים בגורלו של העם היהודי, אך לא מוגדרים כיהודים על פי ההלכה. לפיכך, מוצע לקבוע כי בית דין רבני לא יוכל לדון בביטול גיורו של אדם וכך לא ניתן יהיה לבטל גיורו של אדם לאחר שהוחלט עליו.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז וקבוצת חברי הכנסת (פ/3765/17), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת שלמה מולה (פ/207/18; הוסרה מסדר היום ביום א' בכסלו התש"ע (18 בנובמבר 2009)), על ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז (פ/318/18; הוסרה מסדר היום ביום כ"ו בטבת התש"ע (12 בינואר 2010)), על ידי חברי הכנסת שלמה מולה ואורית זוארץ (פ/2229/18; פ/2631/18) ועל ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/2698/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/739/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/457/20) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/458/20).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בכסלו התש"ף – 2.12.19