הצעת חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית) (תיקון – גירושים אזרחיים לבני זוג בני אותו מגדר), התשע"ח- 2018 של ח"כ מיכל בירן ואחרים.

הצעת חוק זו של ח"כ מיכל (המחנה הציוני) מבקשת להציע כי דיון בהתרת נישואים של בני זוג בני אותו מגדר, ראוי שיעשה בבית המשפט לענייני משפחה. נוסף על כך, הצעת חוק זו מבטאת הכרה בכך שבני הזוג בני אותו מגדר היו נשואים קודם לכן.

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסת  
מיכל בירן                                    מרב מיכאלי                                          עמר בר-לב                              יוסי יונה                                קסניה סבטלובה                                          איילת נחמיאס ורבין                       לאה פדידה                                    יעל כהן-פארן                                          נחמן שי                           יחיאל חיליק בר                              יואל חסון                                                איתן כבל                                 יצחק הרצוג                                       מיקי רוזנטל                                          סתיו שפיר                        ציפי לבני                                          רויטל סויד
              
______________________________________________                                          
                                             פ/5294/20
 
הצעת חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית) (תיקון – גירושים אזרחיים לבני זוג בני אותו מגדר), התשע"ח–2018
 
תיקון סעיף 1
 
1.
בחוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית), התשכ"ט–1969[1], בסעיף 1(ב), אחרי פסקה (2) יבוא:
"(3)    שני בני הזוג הם בני אותו מגדר והם התחתנו מחוץ למדינת ישראל.״
 
דברי הסבר
חוקי מדינת ישראל אינם מאפשרים היום נישואים אזרחיים או דתיים לבני זוג בני אותו מגדר. משכך, נאלצים זוגות בני אותו מגדר לקיים את הליך נישואיהם במדינות זרות, מחוץ לסמכות המשפטית של מדינת ישראל, ולאחר שובם הם רשאים להירשם במשרד הפנים כזוג נשוי. למרות האפשרות להירשם כזוג נשוי, לא הוסדרה הערכאה המשפטית בעת הליך הגירושים של זוגות בני אותו מגדר והיא נותרה להסדרה פסיקתית. כמו כן, האפשרות של ביצוע הליך הגירושים מחוץ לישראל, במדינה שבה התקיים הליך הנישואים, חסומה בפני בני הזוג שכן נדרש מהם מעמד של תושבות במדינה.
פסק הדין תמ"ש 11264-09-12 פלונים ואח' נ' משרד הפנים (ניתן ביום 21.11.2012) (להלן – ענין פלונים) קבע שמקום שבו בית הדין הרבני לא מכיר בתביעה הבאה לפתחו – מופקעת ממנו הסמכות הייחודית לדון בנושא זה. עניין פלונים חזר על ״תיאוריית אי ההכרה״ הקובעת שהסמכות של המערכת הדתית המשפטית תופקע בכל הקשור ביישות משפטית, לרבות מוסד, קשר, הליך או מבנה משפטי שאינה מוכרת על ידי המערכת הדתית המשפטית. כך, אם המערכת הדתית המשפטית לא מכירה ביישות משפטית, הסמכות המשפטית תעבור לסמכותה של המערכת האזרחית. כך נכתב בעניין פלונים: ״עינינו הרואות, כי במקרה בו קובע בית הדין הדתי כי לפי הדין אין צורך בגירושין… הסמכות נתונה לבית המשפט לענייני משפחה – ולא לבית הדין הדתי – לדון בבקשה להתרת הנישואין״.
נכון למועד הגשת הצעת חוק זו, בתי הדין הרבניים מסרבים להכיר בנישואים של בני זוג בני אותו מגדר בעוד שבתי המשפט האזרחיים, על ערכאותיהם השונות, קבעו בפסקי דין רבים כי יש לבני זוג בני אותו מגדר זכויות והסדרים נוכח מעמדם. לפיכך, דיון בהתרת נישואים של בני זוג בני אותו מגדר, ראוי שיעשה בבית המשפט לענייני משפחה. נוסף על כך, הצעת חוק זו מבטאת הכרה בכך שבני הזוג בני אותו מגדר היו נשואים קודם לכן.
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז באדר התשע"ח – 14.3.18