הצעת חוק: שינוי הרכב הועדה למינוי דיינים כך שתשקף את החברה הישראלית (בדגש על שריון מקומות לנשים)

הצעת חוק הדיינים (תיקון – שינוי הרכב ועדת המינויים), התשע"ג–2013

הצעת החוק עוסקת בשינוי הרכב ועדת המינויים, שעל פי הצעתה ממנה נשיא המדינה את הדיינים בבתי הדין הרבניים. מוצע להגדיל את מספר חברי הוועדה ולשנות את הרכב חבריה.
בית הדין הרבני מאופיין בהומוגניות דתית-חרדית, זאת למרות שהשירותים אותם מספקים בתי הדין מכוונים אל כלל האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל. בוועדה חברים שני דיינים, שני רבנים ראשיים ולפחות חבר כנסת אחד ממפלגה חרדית בעקבות הסכמים קואליציוניים. מצב זה יוצר נקודת פתיחה נחותה עבור הציבור הדתי-לאומי והציבור החילוני בישראל שכן לעיתים כל חמשת החברים האמורים הם מהמגזר החרדי, ובהכרח ארבעה מתוכם הם גברים. הנשים מהוות רוב באוכלוסייה הישראלית ולפיכך עליהן ליטול חלק בהכרעות בנושאים הקשורים למדיניות ציבורית בישראל. על כן, מוצע להגביר את הייצוג הנשי בוועדה לבחירת דיינים ולתת להן משקל ראוי בפעילות הוועדה, על ידי שריון חברות בוועדה לנציגת ציבור שתיבחר על ידי ארגוני הנשים. בכך יתאפשר ביטוי ראוי לנשים, שהן הנפגעות העיקריות מפסיקות בתי הדין הרבניים.
בנוסף, מוצע לקבוע שהרבנים הראשיים לישראל יכהנו כחברי הוועדה ברוטציה, במקביל לכהונתם כנשיא בית הדין הרבני הגדול. את המקום המתפנה יתפוס נציג נוסף של לשכת עורכי הדין.

תיקון סעיף 6:
1. בחוק הדיינים, התשט"ו–1955 , בסעיף 6(א) –
   (1) במקום "10 חברים" יבוא "11 חברים";
   (2) במקום "שני הרבנים הראשיים" יבוא "הרב הראשי לישראל שבזמן כינוס הוועדה משמש כנשיא בית הדין הרבני הגדול";
   (3) במקום "שני עורכי דין" יבוא "שלושה עורכי דין";
   (4) בסופו יבוא "נציגת ציבור שתיבחר מקרב ארגוני הנשים."

דברי הסבר
הצעת החוק עוסקת בשינוי הרכב ועדת המינויים, שעל פי הצעתה ממנה נשיא המדינה את הדיינים בבתי הדין הרבניים. מוצע להגדיל את מספר חברי הוועדה ולשנות את הרכב חבריה.
הוועדה מונה כיום 10 חברים, ולכן לעיתים נוצר מצב של שוויון קולות דבר הגורם לעיכוב במינוי דיינים. הרכבה של ועדת המינויים דומה להרכב הוועדה למינוי שופטים, אולם מספר חבריה עומד על 9 חברים. בשתי הוועדות חברים שני שרים ביניהם שר המשפטים, שני חברי כנסת ושני עורכי דין. כמו כן חברים בוועדה למינוי שופטים שני שופטים לעומת שני דיינים בוועדת המינויים. בנוסף לכך, נשיאת בית המשפט העליון חברה בוועדה למינוי שופטים כסמכות המשפטית העליונה בוועדה, ואולם בוועדת המינויים חברים שני הרבנים הראשיים לישראל, שכן אין בישראל רב ראשי אחד. הסיבה לחברותם של שני הרבנים הראשיים לישראל בוועדה היא העובדה ששניהם משמשים כנשיאי בית הדין הרבני הגדול ברוטציה. יוצא אם כך שמספר החברים בוועדת המינויים עומד על 10 חברים – מספר זוגי המקשה על הליך קבלת ההחלטות. לפיכך, מוצע כי גם ועדת המינויים לפי חוק הדיינים תורכב ממספר אי זוגי של חברים – 11 חברים. שינוי מספר חברי הוועדה למינוי דיינים יחליש את האלמנט הפוליטי בוועדה ויאפשר לשים דגש משמעותי יותר על הפן החברתי-ציבורי של החלטות הוועדה, תוך הבטחת ייצוגיות לקבוצות השונות בחברה.
בית הדין הרבני מאופיין בהומוגניות דתית-חרדית, זאת למרות שהשירותים אותם מספקים בתי הדין מכוונים אל כלל האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל. בוועדה חברים שני דיינים, שני רבנים ראשיים ולפחות חבר כנסת אחד ממפלגה חרדית בעקבות הסכמים קואליציוניים. מצב זה יוצר נקודת פתיחה נחותה עבור הציבור הדתי-לאומי והציבור החילוני בישראל שכן לעיתים כל חמשת החברים האמורים הם מהמגזר החרדי, ובהכרח ארבעה מתוכם הם גברים. הנשים מהוות רוב באוכלוסייה הישראלית ולפיכך עליהן ליטול חלק בהכרעות בנושאים הקשורים למדיניות ציבורית בישראל. על כן, מוצע להגביר את הייצוג הנשי בוועדה לבחירת דיינים ולתת להן משקל ראוי בפעילות הוועדה, על ידי שריון חברות בוועדה לנציגת ציבור שתיבחר על ידי ארגוני הנשים. בכך יתאפשר ביטוי ראוי לנשים, שהן הנפגעות העיקריות מפסיקות בתי הדין הרבניים.
בנוסף, מוצע לקבוע שהרבנים הראשיים לישראל יכהנו כחברי הוועדה ברוטציה, במקביל לכהונתם כנשיא בית הדין הרבני הגדול. את המקום המתפנה יתפוס נציג נוסף של לשכת עורכי הדין.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/1594/18), על ידי חברת הכנסת אורית זוארץ (פ/1962/18; הוסרה מסדר היום ביום י' באדר התש"ע (24 בפברואר 2010)) ועל ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/2672/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשע"ג – 13.3.13

שינוי גודל גופנים