הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – תחולה), התשפ"א–2020 של ח"כ משה ארבל

היום, שני 26.10.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – תחולה), התשפ"א–2020 של ח"כ משה ארבל (ש"ס).

הצעת החוק מבקשת להחריג מתחולת החוק המבטיח שיוויון לגברים ונשים מספר תפקידים מצומצם שהם דתיים באופיים ומינוי אליהם נעשה מתוקף ההלכה היהודית ומסורת ישראל.

מספר פנימי: 2146989

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזם:           חבר הכנסת            משה ארבל

______________________________________________

פ/2242/23

הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – תחולה), התשפ"א–2020

תיקון סעיף 7 1. בחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951[1], בסעיף 7 –
(1)      בסעיף קטן (ג), הסיפא החל במילים "בהתאם לדין הדתי" – תימחק;
(2)      אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ד)    בסעיף זה – "תפקיד דתי" – רב, רב עיר, רב רושם נישואים, בעל תפקיד שיפוטי בבית דין דתי וכל תפקיד אחר שמועצת הרבנות הראשית לישראל קבעה כי הוא תפקיד דתי לעניין סעיף זה."

דברי הסבר

חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951 (להלן – החוק), קובע עקרונות להבטחת שוויון מלא בין נשים לגברים, ברוח ההכרזה על הקמת מדינת ישראל. תכלית חוק זה חשובה מאין כמוה וגם  כיום, קרוב ל-70 שנים מאז חוקק החוק, עודנה רלוונטית וחשובה במציאות הישראלית. סעיף 7 לחוק, שעניינו תחולת החוק, קובע בסעיף קטן (ג) כי הוראות החוק "לא יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתאם לדין הדתי, ובכלל זה על מינוי רבנים ובעלי תפקידים שיפוטיים בבתי דין דתיים". סעיף זה מכיר בצורך להחריג מתחולת החוק מספר תפקידים מצומצם שהם דתיים באופיים ומינוי אליהם נעשה מתוקף ההלכה היהודית ומסורת ישראל, זאת כדי לשמור על שיעור קומתם ההלכתי והציבורי של נושאי תפקידים אלו. סעיף קטן (ג) הוסף לחוק במסגרת תיקון חוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000[2], אשר קידם פשרה במסגרתה החוק הוחל על רשויות השלטון תוך החרגה של מספר מצומצם של תפקידים דתיים מובהקים.

בפסיקת בית המשפט העליון לאורך השנים נקבע כי יש לפרש את החוק בצורה רחבה וליתן לחריגים לו פרשנות מצמצמת (בג"ץ 3856/11 פלונית נ' בית הדין השרעי העליון לערעורים (27.6.2013)). זאת, לאור חשיבותו הרבה של החוק, אשר כונה באחת הפרשות חוק "מלכותי" (בג"ץ 1000/92 בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול (7.2.1994)), עליה אין חולק. דרך פרשנות זו, שהיגיון בצידה, מסכנת את הפשרה העדינה בין חלקי החברה הישראלית שהתבטאה בתיקון 2 האמור לחוק, ועשויה להביא לאיון הסעיף מעיקרו. לפיכך, מוצע לתקן את סעיף 7(ג), ולהוסיף את סעיף 7(ד) שיקבע הגדרה בהירה ומפורטת ל"תפקיד דתי" המוזכר בסעיף קטן (ג).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ח' בחשוון התשפ"א – 26.10.20

 

לקריאת מסמך הרקע של המכון בנושא מינוי נשים לתפקידים בעולם הרבנות לחצו כאן