הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – תחולה), התשפ"א–2020 של ח"כ תהלה פרידמן.

היום, שני 9.11.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – תחולה), התשפ"א–2020 של ח"כ תהלה פרידמן (כחול לבן).

הצעת החוק מבקשת לתקן את החוק כך שיורחב העיקרון של יצירת שוויון הזדמנויות בין נשים לגברים גם במערכות שירותי הדת.

מספר פנימי: 2147997

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת           תהלה פרידמן
                                                 עודד פורר
                                                 מיקי חיימוביץ'
                                                 קרן ברק
                                                 מיכל וונש
                                                 תמר זנדברג
                                                 הילה שי וזאן
                                                 מרב מיכאלי
                                                 ע'דיר כמאל מריח
                                                 יוליה מלינובסקי קונין

______________________________________________

פ/2320/23

הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – תחולה), התשפ"א–2020

 

תיקון סעיף 7 1. בחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א–1951[1], בסעיף 7(ג), בסופו יבוא:  "למעט במקרה של עמידה בתנאי הכשירות לתפקידים המפורטים בסעיף זה, בהתאם לאמור בכל דין."

דברי הסבר

חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א–1951 (להלן – החוק) נחקק במטרה להביא לשוויון מלא בין גברים לנשים, ברוח הצהרת העצמאות של מדינת ישראל. סעיף 7 לחוק קובע כי הזכויות לפי החוק יכובדו על ידי רשויות השלטון, למעט חריגים המנויים באותו סעיף. סעיף קטן (ג) מחריג מתחולת החוק מינוי לתפקיד דתי בהתאם לדין דתי ובכלל זה מינוי רבנים ובעלי תפקידים שיפוטיים בבתי דין דתיים. בשנים האחרונות נפתחו תפקידים רבים במערכות שירותי הדת לנשים, מתוך הבנה שנשים יכולות וצריכות למלא תפקידים במערכות המשפיעות על חייהן, שלעתים משפיעות על נשים אף יותר מאשר על גברים. דוגמה לכך ניתן לראות בבג"ץ 8213/14 כהנא דרור נ' השר לשירותי דת (15.8.2017) שבו נקבע כי ניתן לאפשר לנשים להתמודד למשרת מנכ"ל בתי הדין הרבניים שהינו תפקיד מינהלי בעיקרו.

נוסף לכך, בשנים האחרונות מתרחבת המגמה של הסמכת נשים לתפקידים הלכתיים. אישה מונתה כיועצת הלכה במועצה הדתית אפרת, נשים עומדות בראשות מוסדות תורניים מכובדים ויש יותר ויותר נשים הבוחרות ללמוד תורה בבתי מדרש שונים. על כן, לא ייתכן לסגור את הדלת בפניהן ולמנוע מהן לייצג קהל רב שמעוניין בהנהגתן, כמו דבורה הנביאה ששפטה את ישראל בימי השופטים.

בשל כך מוצע בהצעת חוק זו לתקן את החוק כך שיורחב העיקרון של יצירת שוויון הזדמנויות בין נשים לגברים גם במערכות שירותי הדת. מוצע להוסיף סייג לסעיף 7(ג) לחוק כך שהחרגת התפקידים הדתיים המצוינת בחוק לא תחול במקרה של עמידה בתנאי הכשירות לתפקידים אלה, שאז כן תחול חובה לפעול על פי הזכויות המנויות בחוק. תיקון זה ישיב את אמון הציבור במערכות אלו ויחזק את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

הצעת החוק נוסחה בסיוע תנועת נאמני תורה ועבודה ומרכז כדת וכדין.

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ב בחשוון התשפ"א – 9.11.20