הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – ייצוג הולם בחברות קבורה), של ח"כ עודד פורר.

היום, שני הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – ייצוג הולם בחברות קבורה), התש"ף–2020 של ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו).

הצעת החוק מבקשת החיל את עקרון הייצוג ההולם ואת עקרון היסוד של חופש המידע על חברות הקבורה.

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת         עודד פורר
                                          יבגני סובה
                                          אלי אבידר
                                          יוליה מלינובסקי קונין
                                          אלכס קושניר

______________________________________________

פ/1902/23

הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – ייצוג הולם בחברות קבורה), התש"ף–2020

תיקון סעיף 6ג 1. בחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א–1951[1], בסעיף 6ג(ג), בהגדרה "גוף ציבורי", אחרי פסקה (5) יבוא:
    "(6)    חברה לענייני קבורה – כהגדרתה בתקנות שירותי הדת היהודיים (חברות לענייני קבורה), התשכ"ז–1966[2];".
תיקון חוק חופש המידע 2. בחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998[3], בסעיף 2, בהגדרה "רשות ציבורית", אחרי פסקה (9ג) יבוא:
    "(9ד)  חברה לענייני קבורה – כהגדרתה בתקנות שירותי הדת היהודיים (חברות לענייני קבורה), התשכ"ז–1966[4]."

 

דברי הסבר

בישראל פועלות עשרות חברות לענייני קבורה (חברה קדישא), המספקות שירות חיוני לכלל הציבור. חברות אלה נהנות מסיוע מקופת המדינה, בין ישיר ובין עקיף.

על אף שרוב הגופים שעוסקים בקבורה בישראל מאוגדים במסגרת המשפט הפרטי, חלות עליהם הוראות חוק מיוחדות בשל תכליתם, סוג השירות שניתן על ידם, מימון חלק ניכר מהוצאות הקבורה בידי המוסד לביטוח לאומי ושימושם בקרקעות שהוקצו להם מטעם המדינה. זאת ועוד, בידי אותן חברות קבורה מצויות גם סמכויות שלטוניות דוגמת הסמכות לגבות אגרת שירותים בגין הקמת מצבה והסמכות לבצע "כל פעולה הדרושה למען קבורת נפטר יהודי" ובתוך כך על המדינה והרשויות המקומיות להושיט להן "כל עזרה הדרושה לכך".

ברובן המכריע של חברות הקבורה, שאמורות לספק שירותים לכלל הציבור, אין כל ייצוג לנשים במוסדותיהן, זאת  למרות שאין כל מניעה הלכתית לכך. כמו כן, חברות אלה פועלות תחת מעטה של חשאיות, והיעדר השקיפות לגביהן פותח פתח ללזות שפתיים ואף למעשי עבירה. בשל כך מוצע להחיל את עקרון הייצוג ההולם ואת עקרון היסוד של חופש המידע על חברות אלה.

החלת החוק המוצע אינו כרוך בכל עלות תקציבית כלשהי, ומימושו עולה בקנה אחד עם ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

הצעת החוק נוסחה בסיוע הקליניקות המשפטיות במכללת "שערי משפט".

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי הכנסת (פ/2341/19).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ז באב התש"ף – 17.8.20