הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – איסור הפליה על רקע זהות מגדרית), התשע"ט– 2019 של ח"כ מיכל רוזין.

היום, שני 27.5.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – איסור הפליה על רקע זהות מגדרית), התשע"ט–2019 של ח"כ מיכל רוזין (מרצ).

הצעת החוק מבקשת להוסיף לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, סעיף הקובע איסור הפליה מחמת זהות מגדרית.

הכנסת העשרים ואחת

 

יוזמת:        חברת הכנסת        מיכל רוזין

 

______________________________________________

פ/474/21

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – איסור הפליה על רקע זהות מגדרית), התשע"ט–2019

תיקון סעיף 2 1. בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988[1], בסעיף 2(א), אחרי "נטייתם המינית," יבוא "זהותם המגדרית,".

דברי הסבר

סעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988 (להלן – חוק שוויון ההזדמנויות), קובע כי מעסיק לא יפלה בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת העילות המפורטות באותו סעיף. מוצע להוסיף לסעיף האמור איסור הפליה מחמת זהות מגדרית. חוק שוויון ההזדמנויות קובע כבר היום איסור הפליה מחמת מין ונטייה מינית, אך לא מתייחס להפליה מחמת זהות מגדרית, שלא תמיד הולמת את המין או הנטייה המינית של אותו אדם.

רבים חשים חוסר הלימה בין מינם הביולוגי לבין המגדר שמצופה מהם להשתייך אליו, ויש בחזותם החיצונית או בהתנהגותם סממנים המשקפים חוסר הלימה זה. עובדים אלו חשופים להטרדות ולהפליה על רקע זהותם המגדרית. בסקר שבוצע בחודש מרס 2014 על ידי נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה עלה כי 68% מהטרנסג'נדרים בישראל מדווחים כי חוו הפליה במקום עבודה. כמו כן, על פי הסקר, 39% מהטרנסג'נדרים נדרשו בידי הממונים עליהם להתלבש בהתאם ל'מינם המקורי'.

בית הדין הארצי לעבודה קבע בע"ע (בית הדין הארצי לעבודה) 23372-06-14 המרכז לטכנולוגיה חינוכית ואח' נ' מרינה משל (2015) כי הפליה מחמת מין ונטייה מינית על פי סעיף 2(א) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה כוללת גם הפליה על רקע זהות מגדרית.

ראוי כי המחוקק יעגן בחוק שוויון ההזדמנויות איסור הפליה מחמת זהות מגדרית ויישם בחקיקה את התקדים שנקבע בבית הדין הארצי לעבודה. הצעת החוק תעביר מסר חד משמעי הן לעובדים והן למעסיקים בדבר זכותם של עובדים שלא לסבול מהפליה והטרדה על רקע זהותם המגדרית.

הצעת חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1639/20) ועל ידי חברי הכנסת איילת נחמיאס-ורבין ומיקי רוזנטל (פ/5866/20). הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1336/19).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ב באייר התשע"ט – 27.5.19

[1] ס"ח התשמ"ח, עמ' 38.