הצעת חוק: שוויון במעמד של יהודים וערבים בהר- הבית

הצעת חוק שוויון במעמד האזרחי-דתי של יהודים וערבים בהר הבית, התשע"ד– 2014

במדינת ישראל יש לאשר חופש פולחן לכלל הדתות. כל אזרח, אם הוא יהודי, מוסלמי, נוצרי, דרוזי או בין כל דת אחרת יוכל להתפלל במקום הקדוש לו, כך נכון ומקובל שייעשה במדינה דמוקרטית שומרת חוק.
לדברי יוזמת החוק המצב שבו יהודים במדינת ישראל אינם יכולים לעלות להר הבית אינה עולה על הדעת.
מטרת הצעת חוק זאת הינה לקבוע הסדרים ברורים לעלייה להר הבית שיעניקו שוויון בחופש התנועה ובאפשרות הכניסה לתחום הר הבית תוך שמירה על החיים והביטחון של בני כל הדתות.

הצעת חוק שוויון במעמד האזרחי-דתי של יהודים וערבים בהר הבית, התשע"ד–
2014

מטרת החוק
1. חוק זה מטרתו לקבוע הסדרים ברורים לעלייה להר הבית שיעניקו שוויון בחופש התנועה ובאפשרות הכניסה לתחום הר הבית תוך שמירה על החיים והביטחון של בני כל הדתות.

זמני שהייה בהר הבית  
2. עליית יהודים להר הבית תתאפשר בימים א' עד ה' בשעות: 8:00-11:00, ו-16:00-18:00.

איסור פעילות הפגנתית או מתגרה
 3. במהלך הנוכחות בהר הבית לא תותר כל פעילות הפגנתית או מתגרה המפרה את השלום במקום, בשלטים באביזרים בהרמת קול או בלבוש.

הגנה

4. לא יראו בנוכחות בהר הבית לפי חוק זה התנהגות שיש בה משום הפרת הסדר הציבורי והשלום.

איסור הפרעה לנוכחות בהר
 5. לא תעשה רשות מעשה המונע מאדם או מציבור נוכחות בהר הבית, על פי חוק זה.

אחריות בנזיקין
 6.  (א) מעשה המונע או מגביל אדם או ציבור מלעלות להר הבית על פי חוק זה יהא עוולה אזרחית, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש] וכן חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב–1952 , יחולו עליו בכפוף להוראות חוק זה.
     (ב)  בית המשפט רשאי לפסוק כנגד אדם או רשות בשל הפרעה לעליה להר הבית, פיצוי שלא יעלה על סך 50,000 שקלים חדשים ללא הוכחת נזק.

שמירת דינים
7.  הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן.

תחילה
 8. תחילתו של חוק זה בתום שישה חודשים מיום פרסומו.

דברי הסבר
במדינת ישראל יש לאשר חופש פולחן לכלל הדתות. כל אזרח, אם הוא יהודי, מוסלמי, נוצרי, דרוזי או בין כל דת אחרת יוכל להתפלל במקום הקדוש לו. כך נכון ומקובל שייעשה במדינה דמוקרטית שומרת חוק. המצב שבו יהודים במדינת ישראל אינם יכולים לעלות להר הבית אינה עולה על הדעת.
כיום, אין חוק במדינת ישראל, האוסר עליית יהודים להר הבית, היתר או איסור לעלות ולהתפלל בהר הבית ניתנים על-ידי פנייה לבג"ץ. ברוב המקרים בית המשפט מגביל את העלייה להר הבית בכך שהוא תולה את האפשרות לעלייה בהחלטת משטרת ישראל, ואילו המשטרה אוסרת את התפילה באופן גורף בטענה, שיש סכנה אף במצבים בהם לא נשקפת סכנה כלל, יהודים רבים בציבור מעוניינים לעלות להר הבית ולהתפלל שם ובלבד שיוכלו לעשות זאת באופן חוקי ובטוח.
החוק המוצע קובע ימים ושעות מוגדרים לעליה להר הבית, אינו נוגע בסדרי ניהול הסמכות הדתית ואינו מתכוון לשנות או להגביל את נוכחותם של אנשי הוואקף בהר הבית.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בסיוון התשע"ד – 23.6.14