הצעת חוק: רשויות ציבוריות במדינת ישראל יהיו מחוייבות לציין את התאריך העברי בכל מכתב רשמי

הצעת חוק השימוש בתאריך העברי (תיקון – ציון תאריך עברי בתעודה מזהה), התשע"ד–2013

הצעת חוק זו באה לחזק את מעמדו של לוח השנה העברי כחלק מהותי מהצביון היהודי במדינת ישראל וככלי לחבר בין אוכלוסיות ממגזרים דתיים שונים. ההצעה באה להגביר את השימוש בתאריך העברי במסגרות ציבוריות, וכך להגביר את שימושו הן במגזר הציבורי והן באוכלוסייה הכללית. 

הצעת חוק השימוש בתאריך העברי (תיקון – ציון תאריך עברי בתעודה מזהה), התשע"ד–2013

תיקון סעיף 1    1.    בחוק השימוש בתאריך העברי, התשנ"ח–1998 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "רשות ציבורית" יבוא:
        ""תעודה מזהה רשמית" – כל תעודה המונפקת על ידי רשות ציבורית, ובלבד שמופיע בה מספר הזהות של נושא התעודה."
תיקון סעיף 2    2.    בסעיף 2 לחוק העיקרי, אחרי "יצוין בכל" יבוא "תעודה מזהה רשמית".
תיקון סעיף 5    3.     בסעיף 5 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "וכן על תעודה מזהה רשמית של אזרחים שאינם יהודים".

דברי הסבר

חוק השימוש בתאריך העברי מחייב רשויות ציבוריות במדינת ישראל לציין את התאריך העברי בכל מכתב רשמי בשפה העברית הנשלח על ידן.
סקר שנערך לקראת חגי תשרי בשנת התשע"ג מצא כי למעלה מ-50% מהציבור בישראל איננו יודע מהו התאריך העברי של יום הולדתו. בנוסף, נמצא כי עבור 41% מהציבור הישראלי לוח השנה העברי אינו משמעותי. התופעה בולטת במיוחד באוכלוסייה המגדירה עצמה כלא-דתית. כמו כן, התאריך העברי נעדר מתעודת רישיון הנהיגה ומהדרכון.

הצעת חוק זו באה לחזק את מעמדו של לוח השנה העברי כחלק מהותי מהצביון היהודי במדינת ישראל וככלי לחבר בין אוכלוסיות ממגזרים דתיים שונים. ההצעה באה להגביר את השימוש בתאריך העברי במסגרות ציבוריות, וכך להגביר את שימושו הן במגזר הציבורי והן באוכלוסייה הכללית.
הצעות חוק דומות בעיקרן הוגשו בכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת טל דוד (פ/452/17), ועל ידי חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/1254/17).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' בטבת התשע"ד – 9.12.13