הצעת חוק: רחבת הכותל תחולק באופן שוויוני בין גברים לנשים

הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון – רחבות התפילה בכותל המערבי), התשע"ג–2013

בתחומי הכותל המערבי נמצאת רחבת תפילה שבה השטח המוקצה לרחבת הגברים גדול פי שלושה מהשטח המוקצה לרחבת הנשים. על חלוקה בלתי שוויונית זו הוחלט מיד לאחר מלחמת ששת הימים, על בסיס הערכה עתידית לפיה יפקדו את רחבת הכותל יותר גברים מאשר נשים. הערכה לא מבוססת זו של חלוקת ההגעה מצד המתפללים הסתברה לימים כשגויה.
מצב זה מוביל לכך שפעמים רבות הנשים הרבות הפוקדות את רחבת הכותל נאלצות להידחק ולהצטופף עד שלעתים לא נותר בעזרת הנשים מקום כלל. המצוקה בולטת על רקע הדלילות ברחבת הגברים. מסיבה זו נשים רבות אף אינן פוקדות את רחבת הכותל המערבי מלכתחילה. חלוקה זו, המקצה לציבור המהווה 50 אחוזים מכלל האוכלוסייה, פחות מרבע משטח הרחבה, נוגדת את ערכי השוויון אליהם מחויבת מדינת ישראל.
לפיכך, מוצע לקבוע ששטחי רחבת התפילה הקיימים כיום ליד הכותל המערבי יהיו שווים בגודלם, באופן המבטיח שכל הרוצים להתפלל בו יוכלו לעשות כן בדרך שוויונית, בתנאים הולמים ובתחושת שייכות מלאה.

הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון – רחבות התפילה בכותל המערבי), התשע"ג–2013

הוספת סעיף 2א    1.    בחוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז–1967 , אחרי סעיף 2 יבוא:
        "חלוקת רחבות התפילה בכותל המערבי    2א.    (א)    בסעיף זה, "רחבת התפילה של הכותל המערבי" – רחבת התפילה של הכותל המערבי הנושקת לכותל המערבי ממערבו ומחולקת לעזרת נשים ולעזרת גברים; לעניין זה רחבת הכותל המערבי לא כוללת כל מעבר עילי, תת קרקעי או קטע מקורה שהכניסה אליו היא מתוך רחבת התפילה.
                        (ב)    רחבת התפילה של הכותל המערבי תחולק כך ששטחי התפילה המוקצים לעזרת נשים ולעזרת גברים יהיו שווים בגודלם, בצורתם ובאורכו של השטח הנושק לכותל המערבי."

דברי הסבר
הכותל המערבי בירושלים הוא מהמקומות החשובים ביותר לעם היהודי. הכותל המערבי מסמל את שיבתו של העם היהודי לביתו, את אחדותו, את חוסנו הלאומי ואת געגוע הדורות. חיוני להבטיח את מעמדו של הכותל המערבי כסמל המאחד את העם היהודי במדינת ישראל, גברים ונשים כאחד, ברוח עקרונות מדינת ישראל.
בתחומי הכותל המערבי נמצאת רחבת תפילה שבה השטח המוקצה לרחבת הגברים גדול פי שלושה מהשטח המוקצה לרחבת הנשים. על חלוקה בלתי שוויונית זו הוחלט מיד לאחר מלחמת ששת הימים, על בסיס הערכה עתידית לפיה יפקדו את רחבת הכותל יותר גברים מאשר נשים. הערכה לא מבוססת זו של חלוקת ההגעה מצד המתפללים הסתברה לימים כשגויה. לא זו אף זו, החלטה שניתנה לפני מספר שנים הורתה להקצות גם את שטח הרחבה המקורה הממוקמת מצפון לרחבת הכותל המערבי לרחבת תפילה לגברים בלבד. יש לציין כי בחלק העליון, המנותק מהכותל על ידי חלון אטום הוכשרה עזרת נשים מצומצמת נוספת. בנסיבות אלה היעדר היחס הסביר בין השטחים המוקצים לנשים ולגברים אף מחמיר.
מצב זה מוביל לכך שפעמים רבות הנשים הרבות הפוקדות את רחבת הכותל נאלצות להידחק ולהצטופף עד שלעתים לא נותר בעזרת הנשים מקום כלל. המצוקה בולטת על רקע הדלילות ברחבת הגברים. מסיבה זו נשים רבות אף אינן פוקדות את רחבת הכותל המערבי מלכתחילה. חלוקה זו, המקצה לציבור המהווה 50 אחוזים מכלל האוכלוסייה, פחות מרבע משטח הרחבה, נוגדת את ערכי השוויון אליהם מחויבת מדינת ישראל.
לפיכך, מוצע לקבוע ששטחי רחבת התפילה הקיימים כיום ליד הכותל המערבי יהיו שווים בגודלם, באופן המבטיח שכל הרוצים להתפלל בו יוכלו לעשות כן בדרך שוויונית, בתנאים הולמים ובתחושת שייכות מלאה.
יודגש שהצעה זו לא מבקשת לבצע שינויים הלכתיים, אלא רק לתקן את אותה הערכה שגויה שניתנה לאחר מלחמת ששת הימים ולהתאים את חלוקת השטחים למציאות כמו גם לגידול שחל בפועל בשטח התפילה לגברים.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בתמוז התשע"ג – 17.6.13