הצעת חוק: רחבת הכותל תחולק באופן שוויוני בין נשים וגברים (המצב כיום: רחבת הגברים גדולה פי 3 מזו של הנשים)

הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון – רחבות התפילה בכותל המערבי), התשע"ג

מתוך רחבת התפילה של הכותל המערבי, השטח המוקצה לרחבת הגברים גדול פי שלושה מהשטח המוקצה לרחבת הנשים. על חלוקה בלתי שוויונית זו הוחלט מיד לאחר מלחמת ששת הימים, על בסיס הערכה עתידית לפיה יפקדו את רחבת הכותל יותר גברים מנשים. הערכה לא מבוססת זו של חלוקת ההגעה מצד המתפללים הסתברה לימים כשגויה.
מצב זה מוביל לכך שפעמים רבות הנשים הרבות הפוקדות את רחבת הכותל נאלצות להידחק ולהצטופף עד שלעתים לא נותר בעזרת הנשים מקום כלל. המצוקה בולטת על רקע הדלילות ברחבת הגברים. מסיבה זו נשים רבות אף אינן פוקדות את רחבת הכותל המערבי מלכתחילה. חלוקה זו, המקצה לציבור המהווה 50 אחוזים מכלל האוכלוסייה, פחות מרבע משטח הרחבה, נוגדת את ערכי השוויון אליהם מחויבת מדינת ישראל.
לפיכך, מוצע לקבוע ששטחי רחבת התפילה הקיימים כיום ליד הכותל המערבי יהיו שווים בגודלם, באופן המבטיח שכל הרוצים להתפלל בו יוכלו לעשות כן באופן שוויוני, בתנאים הולמים ובתחושת שייכות מלאה.

הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון – רחבות התפילה בכותל המערבי), התשע"ג

הוספת סעיף 2א    1.    בחוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז-1967 , אחרי סעיף 2 יבוא:
    "חלוקת רחבות התפילה בכותל המערבי   
 2א.
(א)    בסעיף זה – "רחבת התפילה של הכותל המערבי" – רחבת התפילה של הכותל המערבי הנושקת לכותל המערבי ממערבו ומחולקת לעזרת נשים ועזרת גברים; לעניין סעיף זה רחבת הכותל המערבי לא כוללת כל מעבר עילי או תת קרקעי או קטע מקורה שהכניסה אליו היא מתוך רחבת התפילה.
(ב)    כאשר מתבצעת ברחבת התפילה של הכותל המערבי הפרדה בין שטח התפילה שמוקצה לעזרת גברים לבין שטח התפילה שמוקצה לעזרת נשים היא תבוצע כך ששטחי התפילה שיוקצו לעזרת הנשים ולעזרת הגברים יהיו שווים בגודלם ובצורתם לרבות שהחלק שנושק לכותל המערבי בכל אחד מהשטחים האמורים יהיה שווה באורכו."

דברי הסבר
הכותל המערבי בירושלים הוא מהמקומות החשובים ביותר לעם היהודי כולו. הכותל המערבי מסמל את שיבתו של העם היהודי לביתו, את אחדותו ואת חוסנו ואת געגוע הדורות. חיוני להבטיח את מעמדו של הכותל המערבי כסמל המאחד את העם היהודי במדינת ישראל, גברים ונשים כאחד, ברוח עקרונות מדינת ישראל.
מתוך רחבת התפילה של הכותל המערבי, השטח המוקצה לרחבת הגברים גדול פי שלושה מהשטח המוקצה לרחבת הנשים. על חלוקה בלתי שוויונית זו הוחלט מיד לאחר מלחמת ששת הימים, על בסיס הערכה עתידית לפיה יפקדו את רחבת הכותל יותר גברים מנשים. הערכה לא מבוססת זו של חלוקת ההגעה מצד המתפללים הסתברה לימים כשגויה. יתרה מכך, מזה מספר שנים גם הרחבה המקורה הממוקמת מצפון לרחבת הכותל המערבי, שגודל אינו מבוטל, הוכשרה לציבור והיא פתוחה לתפילה אך משמשת רק לתפילת גברים (בחלק העליון המנותק מהכותל על ידי חלון אטום הוכשרה עזרת נשים מצומצמת). בנסיבות אלה היעדר היחס הסביר בין השטחים המוקצים לנשים ולגברים אך מחמיר.
מצב זה מוביל לכך שפעמים רבות הנשים הרבות הפוקדות את רחבת הכותל נאלצות להידחק ולהצטופף עד שלעתים לא נותר בעזרת הנשים מקום כלל. המצוקה בולטת על רקע הדלילות ברחבת הגברים. מסיבה זו נשים רבות אף אינן פוקדות את רחבת הכותל המערבי מלכתחילה. חלוקה זו, המקצה לציבור המהווה 50 אחוזים מכלל האוכלוסייה, פחות מרבע משטח הרחבה, נוגדת את ערכי השוויון אליהם מחויבת מדינת ישראל.
לפיכך, מוצע לקבוע ששטחי רחבת התפילה הקיימים כיום ליד הכותל המערבי יהיו שווים בגודלם, באופן המבטיח שכל הרוצים להתפלל בו יוכלו לעשות כן באופן שוויוני, בתנאים הולמים ובתחושת שייכות מלאה.
יודגש שהצעה זו אינה מבקשת לבצע שינויים הלכתיים, אלא רק לתקן את אותה הערכה שגויה שניתנה לאחר מלחמת ששת הימים ולהתאים את חלוקת השטחים למציאות בשטח כמו גם לגידול שחל בפול בשטח התפילה לגברים.