הצעת חוק: רב אשר מעניק תעודת הכשר רשאי לפעול מתוך שיקול דעת אישי על בסיס שיקולי נאמנות הלכתית

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – תנאים למתן תעודת הכשר), התשע"ג–2013

חוק זה מציע שהרב נותן ההכשר יהיה רשאי להציב מראש תנאים לצורך מתן תעודת הכשר על בסיס שיקולי נאמנות הלכתית, ולא רק כאשר בדיעבד התברר כי ישנה פגיעה בכשרות המזון כתוצאה מאי מילוי אחר הדרישות הלכתיות של נותן ההכשר.

תיקון סעיף 11:
1. בחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983 , בסעיף 11, במקום "בלבד" יבוא "והוא מוסמך לשקול שיקולי נאמנות הלכתית לצורך קביעת תנאים למתן תעודת הכשר." 

דברי הסבר
סעיף 11 לחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983, קובע כי רב הנותן תעודת הכשר מוסמך להתחשב בדיני כשרות בלבד. הוראה זו מונעת מנותני תעודות הכשר להציב מראש, במקרים מסוימים, תנאים החורגים מן התנאים הרגילים לצורך מתן תעודת הכשר, בשל שיקולים של נאמנות הלכתית שמוצדק לשוקלם בנסיבות נתונות. ענין זה עלה בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט העליון בעניין 8735/06 פנינה קומפורטי נ' מועצת הרבנות הראשית ואח'. בית המשפט פסק כי כיוון שקביעת אמינות בעל העסק אינה מצויה "בגרעין הקשה" של דיני הכשרות, עליה להיבחן לפי אמות מידה של המשפט הכללי, ולא לפי אמות מידה הלכתיות. לפי פסיקת בית המשפט, שלילת תעודת הכשר או הצבת תנאים חריגים לנתינתה יהיו על פי תשתית ראייתית ראויה.
על מנת להביא לשינוי המצב המשפטי מוצע כי בנסיבות מתאימות, הרב נותן ההכשר יהיה רשאי להציב מראש תנאים לצורך מתן תעודת הכשר על בסיס שיקולי נאמנות הלכתית, ולא רק כאשר בדיעבד התברר כי ישנה פגיעה בכשרות המזון כתוצאה מאי מילוי אחר הדרישות הלכתיות של נותן ההכשר.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אברהם מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2152/18) ועל ידי חבר הכנסת יעקב כץ (פ/2414/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בתמוז התשע"ג – 17.6.13