הצעת חוק: קיצור תקופת כהונתו של נשיר בית הדין השרעי לערעורים מעשר שנים לשבע שנים

הצעת חוק הקאדים (תיקון – תקופת כהונתו של נשיא בית הדין השרעי לערעורים), התשע"ב–2012

מוצע לקצר את תקופת הכהונה של נשיא בית הדין השרעי לערעורים, הקבועה בחוק הקאדים, התשכ"א–1961 (להלן – חוק הקאדים), מעשר שנים לשבע שנים. מוצע להחיל תיקון זה גם על הנשיא המכהן.

הצעת חוק הקאדים (תיקון – תקופת כהונתו של נשיא בית הדין השרעי לערעורים), התשע"ב–2012

תיקון סעיף 6:
1. בחוק הקאדים, התשכ"א–1961  (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6(ב), במקום  "עשר שנים" יבוא "שבע שנים מיום המינוי, ולא ניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת באותו תפקיד".
תחילה ותחולה:
2. (א) תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו.
    (ב) הואות סעיף 6(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק, זה יחולו גם על מי שכיהן כנשיא בית הדין השרעי לערעורים ערב תחילתו של חוק זה.

דברי הסבר

מוצע לקצר את תקופת הכהונה של נשיא בית הדין השרעי לערעורים, הקבועה בחוק הקאדים, התשכ"א–1961 (להלן – חוק הקאדים), מעשר שנים לשבע שנים. מוצע להחיל תיקון זה גם על הנשיא המכהן.
תקופת כהונתו של נשיא בית הדין השרעי לערעורים הוגבלה לעשר שנים בתיקון מס' 10 לחוק הקאדים שהתקבל בשנת 2002.
כהונה ממושכת עשויה להיות שוחקת עבור בעל התפקיד. באשר לתפקיד האמור, כהונה ארוכה אף עשויה לבנות מערכת תלוית נשיא, למנוע את ריענון השורות בבית הדין ולהביא להשתלטות דוקטרינה משפטית יחידה לאורך זמן, דבר המעכב התפתחות הלכתית.
כדי למנוע השלכות אלו מוצע, כי תוגבל כהונתו של נשיא בית הדין השרעי לערעורים לתקופה של שבע שנים, אשר אינה ניתנת להארכה, בדומה לתקופות הכהונה שנקבעו לנשיאים במערכת בתי המשפט.
נשיא בית הדין השרעי לערעורים המכהן הוחרג מן ההוראה בתיקון מס' 10 המגבילה את משך הכהונה ולכן, תקופת כהונתו אינה מוגבלת. הנשיא המכהן מונה לתפקידו בשנת 1994, והוא רשאי להישאר בתפקידו עד גיל פרישה, הצפוי רק בעוד כ- 11 שנים. משמע, הנשיא הנוכחי של בית הדין השרעי לערעורים יוכל לכהן בתפקידו במשך 29 שנים רצופות. לאור ההשלכות האפשריות במקרה של תקופת כהונה ממושכת,  מוצע להחיל את התיקון במפורש גם על הנשיא המכהן של בית הדין השרעי לערעורים.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט באייר התשע"ב – 21.5.12