הצעת חוק: צריך לקבוע נהלים אחידים לקביעת הכשירות לעריכת חופה וקידושין, ההסמכה תתבצע על-ידי הרבנות הראשית

כיום, אין הסדרה חוקית של הרשאים לערוך טקס נישואין בישראל. הסמכה זו ניתנת על פי הנחיה מינהלית של הרבנות הראשית לישראל, ללא קריטריונים מנחים ואחידים שנקבעו על ידי הרשות המחוקקת.
מוצע לתקן מצב זה ולקבוע תנאים מצטברים אחידים לקביעת הכשירות לעריכת חופה וקידושין. בניגוד למצב הקיים כיום בנהלים, הנותן דגש רב לתפקיד הציבורי שממלא אותו רב בפועל, בהצעת חוק זו, עיקר הדגש הוא על ההסמכה הייעודית לעריכת נישואין שתועבר על ידי הרבנות הראשית.

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – כשירות לעריכת נישואין), התשע"ב–2012

הוספת סעיף 2א:   
1. בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980 , אחרי סעיף 2 יבוא:
כשירות לעריכת נישואין:
2א. (א) לא יערוך אדם נישואין של בני זוג יהודים בישראל, אלא אם נתמלאו בו תנאים אלה:
          (1) הוא רב שהוסמך לרבנות על ידי הרבנות הראשית לישראל, או שעבר הכשרה מקבילה שאושרה על ידי הרבנות הראשית לישראל;
          (2) הוא עבר הכשרה לעריכת חופה וקידושין מטעם הרבנות הראשית לישראל;
          (3) הוא קיבל אישור לעריכת חופה וקידושין מטעם רב עיר, יהא מקום מושבו אשר יהא, ולעניין רב צבאי ורב משטרתי, יהא דין אישורו של הרב הצבאי הראשי או הרב הראשי למשטרה כדין אישור רב עיר.
     (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי ראש מוסד ישיבתי לערוך נישואין של בני זוג יהודים בישראל, ובלבד שעבר הכשרה לעריכת חופה וקידושין כאמור בפסקה (א)(2); בסעיף זה, "ראש מוסד ישיבתי" – אדם העומד, או שעמד בעבר, בראש מוסד תורני בו לומדים לפחות חמישים תלמידים ואשר קיבל אישור על כך מטעם הרבנות הראשית לישראל."
תחולה:
2. הוראות חוק זה לא יחולו על רב שהוסמך לעריכת נישואין על ידי הרבנות הראשית לישראל לפני מועד תחילתו, ובלבד שבתוך חמש שנים ממועד זה הוא יעבור השתלמות לעריכת חופה וקידושין מטעם הרבנות הראשית לישראל.

דברי הסבר

החתונה וטקס הנישואין הם אירועים מכוננים בחיי אדם. עבור זוגות רבים, זהות הרב העורך את טקס הנישואין היא חלק חשוב ומהותי מבניית טקס הנישואין.
כיום, אין הסדרה חוקית של הרשאים לערוך טקס נישואין בישראל. הסמכה זו ניתנת על פי הנחיה מינהלית של הרבנות הראשית לישראל, ללא קריטריונים מנחים ואחידים שנקבעו על ידי הרשות המחוקקת.
מוצע לתקן מצב זה ולקבוע תנאים מצטברים אחידים לקביעת הכשירות לעריכת חופה וקידושין. בניגוד למצב הקיים כיום בנהלים, הנותן דגש רב לתפקיד הציבורי שממלא אותו רב בפועל, בהצעת חוק זו, עיקר הדגש הוא על ההסמכה הייעודית לעריכת נישואין שתועבר על ידי הרבנות הראשית.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת זבולון אורלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3762/18).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח באדר התשע"ב – 12.3.12

שינוי גודל גופנים