הצעת חוק: פתיחת אזורי הרישום לנישואים

הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום לנישואין של בני זוג)

על פי הנהוג כיום, זוג המעוניין להינשא יכול להירשם רק בלשכת הרבנות שבאזור המצוין בתעודת הזהות של אחד מבני הזוג כמקום מגוריו.  
מוצעת פה פתיחת אזורי הרישום בשביל להקל על זוגות צעירים אלו.

הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום לנישואין של בני זוג),
התשע"ב–2011

הוספת סעיף 3א:
1. בפקודת הנישואין והגירושין (רישום) , אחרי סעיף 3 יבוא:
מקום רישום נישואין של בני זוג:
3א. "בני זוג יהודים המבקשים להינשא, רשאים להירשם לנישואין ולקבל כל תיעוד הנדרש לשם כך אצל כל רשות רושמת המוסמכת לרישום נישואין, יהא מקום מושבם אשר יהא.".

דברי הסבר

על פי הנהוג כיום, זוג המעוניין להינשא יכול להירשם רק בלשכת הרבנות שבאזור המצוין בתעודת הזהות של אחד מבני הזוג כמקום מגוריו. בנוהג זה היה הגיון בתקופה בה רב העיר הכיר את בני עירו, ועל כן היה מוסמך להתיר או לפסול נישואין של הבאים להירשם אצלו. אולם, כיום הערים גדולות ואין הרב מכיר את כל תושבי עירו, ולכן באותה מידה שהוא מוסמך לרשום לנישואין את תושבי עירו כך ראוי שהוא יוסמך לרשום אחרים. כמו כן, בעבר זוגות היו קובעים את מקום מגוריהם בקרבת מקום המגורים של אחד מבני הזוג. היום, לעתים קרובות, בני הזוג הצעירים מתרחקים ממקום מגורי הוריהם ומתגוררים בסמוך למקום לימודיהם ותעסוקתם, מבלי לשנות את אזור מגוריהם המצוין בתעודת הזהות. במצב זה, הדרישה להירשם במקום המצוין בתעודת הזהות כמקום מגוריהם מקשה עליהם מאוד.
פתיחת אזורי הרישום תקל על זוגות צעירים אלו להירשם לנישואין, תחסוך להם זמן יקר והוצאות נסיעה מיותרות, וזאת ללא כל עלות מצד המדינה ובלי שתתרחש ירידה ברמת הפיקוח על הנישואין.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת עתניאל שנלר בכנסת (פ/1635/18).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' בחשוון התשע"ב – 31.10.11