הצעת חוק: פרסום הפרוטוקולים של ועדת השרים לענייני חקיקה

הצעת חוק הממשלה (תיקון – ועדת שרים לענייני חקיקה), התשע"ד–2013

ועדת השרים לענייני חקיקה אינה מפרסמת לציבור פרוטוקולים של דיוניה אלא את החלטתה הסופית בלבד. הצעת החוק מבקשת לקדם את השקיפות הנדרשת מנבחרי ציבור שחיונית למדינה דמוקרטית. הצעת החוק קובעת כי ועדת השרים לענייני חקיקה תפרסם פרוטוקול מלא של דיוניה, המפרט בו, בין השאר, את אופן הצבעתם של השרים בוועדה.
כך יחולו אותם כללים של שקיפות החלים על חברי הכנסת ועל דיוני המליאה והוועדות מכוח חוק- יסוד: הכנסת ותקנון הכנסת על דיוני ועדת השרים לענייני חקיקה. כשם שבמליאת הכנסת ובוועדותיה מתועדות הצבעותיהם של נבחרי הציבור ומפורסמות בפרוטוקול הישיבה, כך ראוי שהשרים שדנים בהצעות החוק יפרסמו את אופן הצבעתם ואת הדיון שקדם לה והוביל אליה.

הצעת חוק הממשלה (תיקון – ועדת שרים לענייני חקיקה), התשע"ד–2013

הוספת סעיף 7א   
1.    בחוק הממשלה, התשס"א–2001 , אחרי סעיף 7 יבוא:
        "ועדת שרים לענייני חקיקה    7א.    ועדת שרים לענייני חקיקה שהוקמה לפי סעיף 31(ה) לחוק-יסוד: הממשלה , תנהל פרוטוקול של דיוניה, שיכלול את ההצבעות, ותפרסמו לציבור."

דברי הסבר
ועדת השרים לענייני חקיקה אינה מפרסמת לציבור פרוטוקולים של דיוניה אלא את החלטתה הסופית בלבד. הצעת החוק מבקשת לקדם את השקיפות הנדרשת מנבחרי ציבור שחיונית למדינה דמוקרטית. הצעת החוק קובעת כי ועדת השרים לענייני חקיקה תפרסם פרוטוקול מלא של דיוניה, המפרט בו, בין השאר, את אופן הצבעתם של השרים בוועדה.
כך יחולו אותם כללים של שקיפות החלים על חברי הכנסת ועל דיוני המליאה והוועדות מכוח חוק- יסוד: הכנסת ותקנון הכנסת על דיוני ועדת השרים לענייני חקיקה. כשם שבמליאת הכנסת ובוועדותיה מתועדות הצבעותיהם של נבחרי הציבור ומפורסמות בפרוטוקול הישיבה, כך ראוי שהשרים שדנים בהצעות החוק יפרסמו את אופן הצבעתם ואת הדיון שקדם לה והוביל אליה.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי על ידי חברת הכנסת ליה שמטוב (פ/176/18), על ידי חברת הכנסת רונית תירוש (פ/428/18), על ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/445/18), על ידי חבר הכנסת דוד אזואלי (פ/1184/18), על ידי חברי הכנסת רונית תירוש ורוברט טיבייב (פ/3030/18), על ידי חבר הכנסת סעיד נפאע (פ/3076/18; הוסרה מסדר היום ביום י"ב באדר התשע"ב (6 במרס 2012)), ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/1636/19).
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית סטרוק וקבוצת חברי הכנסת (פ/946/19).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג בטבת התשע"ד – 16.12.13