הצעת חוק: פיצויים בסך 50.000 ש"ח בשל פגיעה בצנעת הפרט במקוואות טהרה

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – טבילה במקוואות טהרה), התשע"ד–2013
 
הצעה זו מבקשת להסדיר את סמכותה של המועצה הדתית להקים מקוואות טהרה ולתפעלם, תוך הגנה על פרטיותן של ציבור הנשים הטובלות. במטרה למנוע מקרים חוזרים של פגיעה בצנעת הפרט, נקבע כי הפרה של הוראות החוק המוצע זה תיחשב כעוולה נזיקית ויפסקו בשלה פיצויים אוטומטיים בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים.

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – טבילה במקוואות טהרה), התשע"ד–2013

הוספת סעיף 14ג.    1.    בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971 , אחרי סעיף 14ב יבוא:
        "מקוואות טהרה    14ג.    (א)    אופן הטבילה במקווה טהרה יתבצע לפי מנהגה של הטובלת ואין להפנות לטובלת שאלות הנוגעות לצנעת חייה האישיים ללא הסכמתה המפורשת.
                        (ב)    מעשה או מחדל בניגוד להוראות סעיף קטן (א) הם עוולה אזרחית, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש] , יחולו עליהם.
                        (ג)    בית המשפט רשאי לפסוק בשל עוולה לפי חוק זה פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, בלא הוכחת נזק.
                        (ד)    בסעיף זה, "מקווה טהרה" – מקום מקורה שבו נעשית טבילה לצורכי טהרה." 

דברי הסבר
המועצות הדתיות שעיקר מטרת הקמתן היתה לספק שירותי דת, מפקידות בלניות לתפעול מקוואות הטהרה. לאורך השנים התפתחה נורמה במקוואות מסוימים, לפיה הנשים הטובלות נאלצות להשיב לשאלות ולעבור בדיקות כתנאי לטבילתן, באופן החודר לצנעת חייהן האישיים.
ישנן נשים רבות אשר נפגעות מהשאלות והבדיקות האינטימיות, כאשר הן נערכות ללא הסכמתן המפורשת. כמו כן, בדיקות אלו נערכות כאשר הנשים עומדות בפני הבלנית כשהן עטופות במגבת בלבד וחודרות לאוטונומיה הדתית של האישה הטובלת ולאופן בו היא עורכת את הבדיקות ההלכתיות לקראת טבילה.
מועצת הרבנות הראשית הכירה בחשיבות השמירה על צנעת הפרט של הנשים הטובלות וקבעה כי "אין להתנות או לשאול את הנשים המגיעות לטבול במקווה בדבר מעמדן האישי" (החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל מיום 11.11.12). עם זאת, בלניות במקוואות ממשיכות לשאול את הנשים הטובלות שאלות נוספות, הנוגעות לצנעת חייהן האישיים, לרבות מועדי הווסת, אופן הטבילה, והניקיונות והבדיקות שערכו בגופן.
הצעה זו מבקשת להסדיר את סמכותה של המועצה הדתית להקים מקוואות טהרה ולתפעלם, תוך הגנה על פרטיותן של ציבור הנשים הטובלות. במטרה למנוע מקרים חוזרים של פגיעה בצנעת הפרט, נקבע כי הפרה של הוראות החוק המוצע זה תיחשב כעוולה נזיקית ויפסקו בשלה פיצויים אוטומטיים בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים.

הצעת החוק נכתבה בשיתוף עם מכון עיתים.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' בטבת התשע"ד – 23.12.13