הצעת חוק: פטור מארנונה למכינות קדם צבאיות, ישיבות הסדר וישיבות גבוהות ציוניות

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה לישיבת הסדר, למכינה קדם צבאית ולישיבה גבוהה ציונית), התשע"ג–2013

מוצע להעניק לכל מבנה המוחזק בידי מכינה קדם צבאית, ישיבת הסדר או ישיבה גבוהה ציונית פטור מארנונה כללית, לאחר קבלת אישורו של שר החינוך. 

תיקון סעיף 5ג:
1. בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938 , בסעיף 5ג(ה), אחרי פסקה (8) יבוא:
 "(8א) (א) מבנה המוחזק בידי מכינה קדם צבאית, ישיבת הסדר או ישיבה גבוהה ציונית ששר החינוך אישר כי לפי המבחנים לצורך תמיכה קיבלה תמיכה בשנת הכספים שקדמה לשנה שלגביה ניתן פטור מארנונה כללית לפי הוראות סעיף קטן זה."
          (ב) בפסקה זו –
"ישיבה גבוהה ציונית" – ישיבה גבוהה שאינה ישיבת הסדר, המעודדת לשירות צבאי וש-60% לפחות מתלמידי שלושת השנתונים הוותיקים מבין השנתונים שהחלו את לימודיהם בישיבה בתשע השנים האחרונות התגייסו לשירות סדיר בצה"ל;
 "ישיבת הסדר" – ישיבה המיועדת למשרתים בשירות משולב, שנקבעה בהמלצת איגוד ישיבות ההסדר;
 "מכינה קדם צבאית" – כהגדרתה בחוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח–2008 ."

דברי הסבר
פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938 (להלן – הפקודה), קובעת פטורים שונים מארנונה לנכסים מסוימים. כך, סעיף 5ג(ה)(8) קובע פטור מלא מתשלומי ארנונה לנכסים המוחזקים על ידי מדרשות תורניות ציוניות ליהדות וללימודי ארץ ישראל, סעיף 5ג(ה)(3) קובע פטור מלא מארנונה למוסדות חינוך יסודיים ועל יסודיים. כמו כן, קבועים פטורים גם לבתי כנסת, מוסדות דת ומוסדות המתנדבים לשירות הציבור.
מאחר ומכינות קדם צבאיות, ישיבות הסדר, וישיבות גבוהות ציוניות (ישיבות גבוהות שאינן ישיבות הסדר המעודדות לשירות צבאי וש-60% לפחות מתלמידי שלושת השנתונים הוותיקים מבין השנתונים שהחלו את לימודיהם בישיבה בתשע השנים האחרונות התגייסו לשירות סדיר בצה"ל המחנכות הלכה למעשה לשרות צבאי) (להלן – המוסדות) הוקמו מתוך רעיונות ואידיאלים ציוניים ללא כוונת רווח וכוללים בתוכם פעילויות רבות ומגוונות בתחומי החינוך, התרבות, דת ומסורת. בנוסף, מהווים מוסדות אלו המשך ישיר של מערכת החינוך הנהוגה בציבור ותלמידים רבים רואים בלימוד במוסדות המשך של לימודי החובה של מערכת החינוך.
עמימות הפקודה, ההליכים הרבים הנדרשים לשם השגת הפטור ומגמת צמצום הפקודה הובילו לכך שהמוסדות נדרשים לשכנע את הרשויות המקומיות שהם זכאים לפטור מארנונה כללית; אולם כל רשות, לאור המצב המשפטי שתואר, נוהגת לפי הבנתה ושיקול דעתה. תשלומי ארנונה בשיעורים משמעותיים יש בהם כדי להשפיע על תקציב המוסדות והגשמת היעדים שלשמם הוקמו.
לפיכך, מוצע להעניק לכלל המבנים המוחזקים על ידי המוסדות פטור מלא מתשלומי ארנונה כללית לאור הרצון לעודד את המשך פעילותם הציונית, הדתית והתרבותית של מוסדות אלו.
הצעת החוק תתקן את העיוות וחוסר הבהירות ביחס לזכאותם של המוסדות לקבל את הפטור מארנונה כללית וכפועל יוצא תחסוך מהמוסדות את מסכת הייסורים הכרוכה בתהליכים הנדרשים מהם כיום לשם השגת הפטור.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת זאב אלקין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2948/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשע"ג – 18.3.13

שינוי גודל גופנים