הצעת חוק: פטור מאגרה למסורבות גט

נשים מסורבות גט, אשר נמצאות על פי רוב מלכתחילה בעמדה של נחיתות כלכלית מול בן הזוג, המבקשות להתמודד בערכאות משפטים כנגד בני זוג סרבניים, נדרשות לשלם אגרות לצורך ההליכים המשפטים הללו.
כדי להקל על התמודדותן, לפחות במישור הכספי, הצעת החוק מבקשת לפטור את מסורבות הגט ומסורבי הגט מתשלום אגרה בכל בקשה, תביעה או הליך הקשורים לסרבנות או הנובעים ממנה.

הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – פטור מאגרה למסורבת גט), התשע"ה–2015
הוספת סעיף 10א 
 1.  בחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה–1995 , אחרי סעיף 10 יבוא:
        "פטור מאגרה למסורבת גט    10א.    
(א)    מסורבת גט תהא פטורה מחובת תשלום אגרה בכל הליך הנוגע לעניינה, הנובע מסרבנות הגט, בכל ערכאה שיפוטית.
 (ב) בחוק זה, "מסורבת גט" – מי שמתקיים בה אחד מאלה:

 (1)  מי שנקבע על ידי בית דין רבני שיינתן לה גט, והגט לא סודר בתוך 45 ימים מיום מתן פסק הדין; לעניין סעיף זה, אין נפקא מינה אם ננקטה בפסק הדין לשון של כפייה, חובה, מצווה, הצעה או לשון אחרת;
 (2)   מי שהגישה תביעת גירושין שחלפו יותר משנים עשר חודשים ממועד הגשתה בלי שסודר גט."

דברי הסבר
על פי ההלכה, כדי שבני זוג יתגרשו חייב הבעל לתת גט פיטורין לאישה מרצונו החופשי והאישה חייבת להסכים לקבלו. קיימים מקרים בהם בתי הדין אינם מצליחים להביא לסידור גט כדת משה וישראל משום שאחד מבני הזוג מסרב להתגרש על פי ההלכה היהודית. עקב כך בן הזוג שמעוניין בגירושין נותר מחוסר שליטה על חירותו ומוסב לו נזק רב. מצבן של נשים מסורבות גט קשה לאין שיעור. אישה נשואה המנהלת חיי אישות עם גבר זר נחשבת לנואפת, וילדיה מקשר זה יהיו, על פי ההלכה, ממזרים. לעומת זאת גבר נשוי המנהל יחסי אישות עם אישה אחרת אינו נחשב לנואף, כל עוד אותה אישה אחרת אינה נשואה, וילדיו ממנה לא יהיו ממזרים. כמו כן גבר במצבים קיצוניים יכול לקבל היתר נישואין המאפשר לו לשאת אישה אחרת אף ללא קבלת הגט על ידי אשתו, וסעד זה אינו נתון לאישה מסורבת גט.
מסכת הייסורים של בן הזוג שמעוניין בגירושין מתחילה, על פי רוב, כבר עם הגשת תביעת הגירושין. בן הזוג הסרבן עושה ככל יכולתו להאריך ולסבך את ההליכים המשפטיים. המציאות מלמדת כי גם לאחר מתן פסק הדין לגירושין קיימים מקרים בהם מסרב בן הזוג, על פי רוב הבעל, לקיים את פסק הדין ולתת את גט הפיטורין, תוך שהוא מנסה לסחוט את האישה לוויתורים ולפשרות בסוגיות ממוניות.
נשים מסורבות גט, אשר נמצאות על פי רוב מלכתחילה בעמדה של נחיתות כלכלית מול בן הזוג, המבקשות להתמודד בערכאות משפטים כנגד בני זוג סרבניים, נדרשות לשלם אגרות לצורך ההליכים המשפטים הללו. כדי להקל על התמודדותן, לפחות במישור הכספי, מוצע לפטור את מסורבות הגט ומסורבי הגט מתשלום אגרה בכל בקשה, תביעה או הליך הקשורים לסרבנות או הנובעים ממנה.
הצעת החוק נכתבה בסיוע המרכז לקידום מעמד האישה על שם רות ועמנואל רקמן באוניברסיטת בר אילן.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ט בתמוז התשע"ה – 6.7.15

שינוי גודל גופנים