הצעת חוק: ענפי ספורט מקצועי רבים סגורים בפני ספורטאים שומרי שבת מוצע לאפשר למעדוני ספורט להודיע לארגונים המאגדים שהם שומרי שבת

הצעת חוק הספורט (תיקון – מועדונים וספורטאים שומרי שבת), התשע"א–2011

ענפי ספורט מקצועי רבים במדינת ישראל סגורים בפני ספורטאים שומרי שבת, שכן פעילויות ספורט רבות מתקיימות בשבתות ובחגים. מצב זה מהווה אפליה מחמת אמונתם הדתית של אותם ספורטאים, ואינו מתקבל על הדעת במדינה יהודית, וכן במדינה דמוקרטית השואפת להבטיח שוויון וחופש דת לאזרחיה. מנגד, מרבית אוהדי הספורט המקצועי בישראל הורגלו לכך שפעילויות הספורט מתקיימות בשבת ובחג, ועל כן קיים צורך באיזון זכויות.
מוצע לאפשר למועדוני ספורט, ובענפי ספורט אישיים – לספורטאי בודד, להודיע לארגונים המאגדים ומייצגים אותם, שהם גם האחראים על ארגון פעילויות הספורט, כי הם שומרי שבת.

הצעת חוק הספורט (תיקון – מועדונים וספורטאים שומרי שבת), התשע"א–2011

הוספת סעיף 10א:
1. בחוק הספורט התשמ"ח–1988 , אחרי סעיף 10 יבוא:
חופש דת:
10א. (א) "מועדון ספורט, ובענפי ספורט אישיים – ספורטאי, רשאים להודיע להתאחדות או לאיגוד בו הם מיוצגים, וכן לארגון ספורט או לאגודת הספורט שבהם הם מאוגדים, כי הם "מועדון שומר שבת" או "ספורטאי שומר שבת", לפי העניין.
        (ב) הודעה כאמור תימסר כשהיא חתומה בידי עורך דין בא כוח השולח, ותוקפה יהיה למשך עונת ספורט אחת בלבד.
         (ג) הודיעו מועדון ספורט או ספורטאי כי הם שומרי שבת כאמור –
             (1) לא יקיימו ההתאחדות, האיגוד, הארגון או האגודה פעילות ספורט מאורגנת בימי שבת וחג, שהמועדון או הספורטאי יחויבו להשתתף בהם; בסעיף זה, "שבת וחג" – פרק הזמן החל משעה לפני כניסת השבת או החג ועד שעה אחרי יציאת השבת או החג;
             (2) ההתאחדות, האיגוד, הארגון או האגודה יוודאו כי הישגי המועדון או השחקן כאמור לא ייפגעו כתוצאה מקיום הוראות פסקה (1);
             (3) ככל האפשר יפעלו ההתאחדות, האיגוד, הארגון או האגודה מול ארגוני ספורט בין-לאומיים לכיבוד חופש הדת של מועדונים ושחקנים שומרי שבת."

דברי הסבר

ענפי ספורט מקצועי רבים במדינת ישראל סגורים בפני ספורטאים שומרי שבת, שכן פעילויות ספורט רבות מתקיימות בשבתות ובחגים. מצב זה מהווה אפליה מחמת אמונתם הדתית של אותם ספורטאים, ואינו מתקבל על הדעת במדינה יהודית, וכן במדינה דמוקרטית השואפת להבטיח שוויון וחופש דת לאזרחיה. מנגד, מרבית אוהדי הספורט המקצועי בישראל הורגלו לכך שפעילויות הספורט מתקיימות בשבת ובחג, ועל כן קיים צורך באיזון זכויות.
מוצע לאפשר למועדוני ספורט, ובענפי ספורט אישיים – לספורטאי בודד, להודיע לארגונים המאגדים ומייצגים אותם, שהם גם האחראים על ארגון פעילויות הספורט, כי הם שומרי שבת. להודעה כאמור שלוש השלכות:
1. הארגונים לא יקיימו בשבת ובחג פעילויות ספורט שהמועדון או הספורטאי שומרי השבת יחויבו להשתתף בהן.
2. הארגונים יערבו לכך שהימנעות מהשתתפות בפעילויות ספורט המתקיימות בשבת או בחג לא תפגע בהישגיהם של הספורטאי או המועדון שומרי השבת.
3. ככל האפשר יפעלו הארגונים מול ארגוני ספורט בין-לאומיים לשמירה על חופש הדת של מועדונים וספורטאים שומרי שבת.
ההוראות לא נוגעות לפעילויות שבהן אף אחד מהצדדים איננו שומר שבת. בנוסף, ההצעה לא כוללת קריטריונים להגדרת מועדון או ספורטאי כשומרי שבת, על מנת לאפשר את ההגדרה, בין השאר, למועדונים שאף אחד מספורטאיהם איננו שומר שבת, אך קיימת דרישה לכך מצד האוהדים
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בתמוז התשע"א – 18.7.11