הצעת חוק: נותן תעודת הכשר יהיה רשאי להציב תנאים מקדימים למתן התעודה

ההצעה, שהוגשה ע"י חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב ("יהדות התורה"), מבקשת לאפשר לנותני תעודות הכשר להציב תנאים מקדימים למתן התעודה, לפי נאמנות הלכתית.
מתוך דברי הסבר לחוק: 
"…הוראה זו מונעת מנותני תעודות הכשר להציב מראש, במקרים מסוימים, תנאים החורגים מן התנאים הרגילים לצורך מתן תעודת הכשר, בשל שיקולים של נאמנות הלכתית שמוצדק לשוקלם בנסיבות נתונות."
".. על מנת להביא לשינוי המצב המשפטי מוצע כי בנסיבות מתאימות, הרב נותן ההכשר יהיה רשאי להציב מראש תנאים לצורך מתן תעודת הכשר על בסיס שיקולי נאמנות הלכתית, ולא רק כאשר בדיעבד התברר כי ישנה פגיעה בכשרות המזון כתוצאה מאי מילוי אחר הדרישות הלכתיות של נותן ההכשר."

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – תנאים למתן תעודת הכשר), התשע"ה–2015
 
תיקון סעיף 11    1.    בחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983 , בסעיף 11, במקום "בלבד" יבוא "והוא מוסמך לשקול שיקולי נאמנות הלכתית לצורך קביעת תנאים למתן תעודת הכשר."

דברי הסבר
סעיף 11 לחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983, קובע כי רב הנותן תעודת הכשר מוסמך להתחשב בדיני כשרות בלבד. הוראה זו מונעת מנותני תעודות הכשר להציב מראש, במקרים מסוימים, תנאים החורגים מן התנאים הרגילים לצורך מתן תעודת הכשר, בשל שיקולים של נאמנות הלכתית שמוצדק לשוקלם בנסיבות נתונות. עניין זה עלה בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט העליון בעניין בג"צ 8735/06 פנינה קומפורטי נ' מועצת הרבנות הראשית ואח'. בית המשפט פסק כי כיוון שקביעת אמינות בעל העסק אינה מצויה "בגרעין הקשה" של דיני הכשרות, עליה להיבחן לפי אמות מידה של המשפט הכללי, ולא לפי אמות מידה הלכתיות. לפי פסיקת בית המשפט, שלילת תעודת הכשר או הצבת תנאים חריגים לנתינתה יהיו על פי תשתית ראייתית ראויה.
על מנת להביא לשינוי המצב המשפטי מוצע כי בנסיבות מתאימות, הרב נותן ההכשר יהיה רשאי להציב מראש תנאים לצורך מתן תעודת הכשר על בסיס שיקולי נאמנות הלכתית, ולא רק כאשר בדיעבד התברר כי ישנה פגיעה בכשרות המזון כתוצאה מאי מילוי אחר הדרישות הלכתיות של נותן ההכשר.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אברהם מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2152/18) ועל ידי חבר הכנסת יעקב כץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/2414/18) ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/1426/19).
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בתמוז התשע"ה – 22.6.15