הצעת חוק: נהג שומר שבת ישלם פחות עבור ביטוח החובה של רכבו

בישראל קיימים כיום מאות אלפי מבוטחים שאינם משתמשים ברכב בשבתות ובחגים מטעמי דת. משתמשים אלו נתונים בסיכון נמוך יותר לפגוע ולהיפגע בתאונות דרכים, לאור העובדה שהם אינם משתמשים ברכב בשבתות ובחגים. 
מוצע כי חברות הביטוח יחויבו להפחית את פרמיית הביטוח למבוטחים שאינם נוהגים בשבתות ובחגים ב-15% לפחות.  

הצעת חוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לעניין אבנר) (תיקון – הנחה בתעריף הביטוח לשומרי שבת וחג), התשע"ד–2014

תיקון סעיף 14א –
   1.    בחוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לעניין אבנר), התשנ"ז–1997 , בסעיף 14א –
        (1)    האמור בו יסומן "(א)" ובסופו יבוא "ובלבד שתקבע אי שימוש ברכב מנועי בשבתות ובחגי ישראל כמשתנה המפחית סיכון בענף שבשלו יש לתת למבוטח הנחה בתעריף הביטוח בשיעור של 15% לפחות";
        (2)    אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
            "(ב)    מבוטח שאינו משתמש ברכב מנועי בשבתות ובחגי ישראל לא יהיה מבוטח במועדים אלה, למעט אם השתמש ברכב בנסיבות שיש בהן פיקוח נפש; בסעיף זה –
            "חגי ישראל" – שני ימי ראש השנה, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות;
            "שבתות וחגי ישראל" – החל בשקיעת החמה בערבי שבת וחגי ישראל ועד לצאת הכוכבים."

דברי הסבר
לפי חוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לעניין אבנר), התשנ"ז–1997 (להלן – החוק), מוסמכת הרשות, כהגדרתה בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל–1970, באישור ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת הכספים של הכנסת, לקבוע משתנים המשפיעים על הסיכונים בענף ביטוח רכב מנועי, לפיהם נקבע תעריף ביטוח חובה על ידי חברות הביטוח. חברות הביטוח אינן רשאיות להשתמש במשתנים שלא אושרו על ידי הרשות.
המשתנים המעודכנים לצורך חישוב תעריפי הביטוח, נכון להיום, הם נפח המנוע, מין וגיל הנהג, ותק נהיגה, מספר תאונות של הנוהג ברכב, מספר הרשעות שהובילו לשלילת רישיון, מספר כריות האוויר ברכב והימצאן של מערכות בטיחות שונות ברכב.
משרד האוצר מפעיל באתר המשרד מחשבון לתעריפי ביטוח חובה, לצורך השוואה וחישוב פרמיית ביטוח חובה, בהתחשב במשתנים שהוזכרו.
בישראל קיימים כיום מאות אלפי מבוטחים שאינם משתמשים ברכב בשבתות ובחגים מטעמי דת. משתמשים אלו נתונים בסיכון נמוך יותר לפגוע ולהיפגע בתאונות דרכים, לאור העובדה שהם אינם משתמשים ברכב בשבתות ובחגים.
לאור הסיכון הסטטיסטי המופחת לתאונות דרכים לאוכלוסייה זו, חברות הביטוח השונות מעניקות לחבריה הנחות בביטוח המקיף.
לעומת זאת בביטוח החובה, לאור הוראות החוק, הקובעות שחברות הביטוח יכולות להעניק הנחה אך ורק בהתחשב במשתנים שאושרו, ביניהם לא נכלל משתנה של אי נהיגה בשבת ובחג, המשתמשים שאינם נוהגים בשבת ובחג משלמים פרמיית ביטוח מלאה עבור נהיגה בכל ימות השנה.
לאור האמור, כיום המבוטחים שומרי שבת וחג מממנים בפרמיה גבוהה את אלו הנוהגים בכל ימות השנה.
בחישוב שנתי עולה, כי בשנה קיימים כ-58 ימי שבתות וחגים, שבהם שומרי שבת אינם נוהגים (בקיזוז ימי החג החלים בשבת, ובקיזוז יום הכיפורים שבו רוב האוכלוסייה אינה משתמשת ברכב). כלומר, כ-16% מימות השנה שומרי השבת והחג אינם עושים שימוש ברכב, אך משלמים פרמיה עבור ימים אלו (בחישוב שיום השבת משעת כניסת השבת ועד צאתה אורך יותר מ-24 שעות, האחוז אף גבוה יותר).
לאור האמור, מוצע כי חברות הביטוח יחויבו להפחית את פרמיית הביטוח למבוטחים שאינם נוהגים בשבתות ובחגים ב-15% לפחות.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב באייר התשע"ד – 12.5.14