הצעת חוק: מתן שוויון זכויות מלא למיעוט הערבי בישראל

הצעת חוק-יסוד: שוויון ושותפות אזרחית מלאה

מטרתה של הצעת חוק זו, לבסס את מעמדם של הערבים בחברה הישראלית ובמדינה, להעמיק את זהותם האזרחית ולהכהות את השסע החברתי העמוק ביותר בחברה הישראלית.

הגדרה: 
1. בחוק זה, "המיעוט הערבי" – אזרחי מדינת ישראל שלאומיותם ערבית;
עקרונות יסוד:
2. זכויות היסוד של המיעוט הערבי, מושתתות על ההכרה בערך האדם, בכבודו, בקדושת חייו והיותו בן חורין, והן יכובדו ברוח עקרונות הצדק והאמנות הבינלאומיות שמדינת ישראל צד להן.
מטרה:
3. מטרתו של חוק זה, להגן על זכויותיו של המיעוט הערבי ולהביא לשותפות אזרחית שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, ולנציגות המתאימה במוסדותיה על יסוד שותפות אזרחית מלאה ושווה, וזאת כדי לעגן בחוק את מחויבות המדינה לשוויון הערבים בישראל.
הזכות לגיוון תרבותי:
4. המיעוט הערבי בישראל זכאי לכיבוד תרבותו ומורשתו במדינת ישראל.
הזכות לשוויון ולאיסור הפליה:
5. (א) המיעוט הערבי זכאי לשוויון זכויות ולהיעדר הפליה בחינוך, דיור, לשון, קניין, עיסוק, משפט, זכויות חברתיות, כלכליות, תרבותיות, דתיות ופוליטיות.
    (ב) אין פוגעים במישרין או בעקיפין, בזכויות המיעוט הערבי לקבל אותן זכויות או הטבות המוענקות לקבוצות אחרות בישראל.
    (ג) אין רואים בהוראת חוק, פעולה כלשהי או מדיניות שלטונית כמפלה, אם יש לנקוט בהן במטרה לקדם את שוויונם של המיעוט הערבי.
תחולה:
6. כל רשות מרשויות השלטון וכל מי שפועל מטעמה, באמצעות או מכוח התקשורת עמה, חייבים לכבד את זכויות היסוד לפי חוק זה.

דברי הסבר
גם לאחר יותר משישים וחמש שנים מאז קום המדינה, לא השכילה ישראל להעניק שוויון זכויות מבוסס ואמיתי למיעוט הערבי שבקרבה. ראוי שהחברה הישראלית תדע לקבל כשווים את אזרחיה הערבים.
מטרתה של הצעת חוק זו, לבסס את מעמדם של הערבים בחברה הישראלית ובמדינה, להעמיק את זהותם האזרחית ולהכהות את השסע החברתי העמוק ביותר בחברה הישראלית.
ראוי שכל התופעות של הפליה ויחס לא שוויוני כלפי אזרח כלשהו על רקע אתני או לאומי יחלפו להם מן העולם.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בתמוז התשע"ג – 1.7.13

שינוי גודל גופנים