הצעת חוק: מתן מענה הולם בדין הפלילי לתופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי בישראל

הצעת חוק העונשין (תיקון – הדרת נשים), התשע"ב–2012

לאחרונה אנו עדים לתופעה של ריבוי מקרי רדיפה, חבלה, הסתה ועידוד הדרת נשים מהמרחב הציבורי. התופעה שהחלה בהפרדה בין נשים לגברים במרחב הציבורי בקרב מגזרי אוכלוסיה מסוימים קיבלה תאוצה והפכה למטרד ציבורי ואישי כאחד.
התיקון המוצע בהצעת החוק בא לתת מענה הולם בדין הפלילי לתופעה המגונה של הדרת נשים במרחב הציבורי בישראל.

הצעת חוק העונשין (תיקון – הדרת נשים), התשע"ב–2012

הוספת סעיף 144ז:
1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977 , אחרי סעיף 144ו יבוא:
 הדרת נשים:
144ז. (א) "הפועל להדרת נשים מהמרחב הציבורי או המעודד להדרה כאמור, במעשה או במחדל, וגורם בכך לפגיעה בגופו, בחירותו או ברכושו של זולתו, או יכול היה לגרום לפגיעה כזו, תוך איום, הפחדה, סחיטה או בכל דרך אחרת, דינו – מאסר שלוש שנים.       
          (ב) בסעיף זה, "הדרת נשים" – לרבות מניעה מדבר או מעשה, הגבלה מדבר או מעשה, רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי נשים והכל בשל היותן נשים."

דברי הסבר

לאחרונה אנו עדים לתופעה של ריבוי מקרי רדיפה, חבלה, הסתה ועידוד הדרת נשים מהמרחב הציבורי. התופעה שהחלה בהפרדה בין נשים לגברים במרחב הציבורי בקרב מגזרי אוכלוסיה מסוימים קיבלה תאוצה והפכה למטרד ציבורי ואישי כאחד.
התיקון המוצע בהצעת החוק בא לתת מענה הולם בדין הפלילי לתופעה המגונה של הדרת נשים במרחב הציבורי בישראל.
אישה אשר נפגעת בשל הדרתה מהמרחב הציבורי אינה חווה פגיעה אישית בלבד, אלא פגיעה קבוצתית בעלת חשיבות וצביון פוליטי-חברתי, ולכן תופעה כזו מחייבת התמודדות רצינית וכלל מערכתית. בעייתה של פלונית אינה בעייתה האישית, אלא גילוי של בעיה נרחבת הרבה יותר אשר מחייבת פיתרון פוליטי, הכולל תיקון לחוק העונשין. זאת ועוד, על החוק הפלילי להתאים עצמו לערכי החברה המשתנים.
מעשית, מדובר בהתנהגויות ואמירות המתרחשות בתדירות גבוהה ופוגעות קשות ברגשותיה של האישה, בדימויה העצמי, בחופש שלה, באמונה שלה בעצמה ובכוחותיה. התנהגות של הדרת נשים גורמת סבל רצוף ומתמשך.
על כן מוצע בזאת לתקן את חוק העונשין בשני אופנים: האחד, החוק יגדיר מהי הדרת נשים. השני, הוספת עבירה המטילה עונש של שלוש שנות מאסר על מי שפועל להדרת נשים.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בטבת התשע"ב – 23.1.12