הצעת חוק: משרד ראש הממשלה יגדיר את התנאים להכרה בקהילה משמתית שאינה בפריפריה – לקהילות אלו יוקצו 5 מליון שקלים בשנה

הצעת חוק הקהילות המשימתיות, התשע"א–2011

הקהילות המשימתיות הן שם כולל לתופעה הקיימת במדינת ישראל למעלה מ-20 שנה: קבוצות של צעירים הקובעות את מקום מגוריהן במקומות שבהן עצם נוכחותן ופעילותן, תתרום למצב החברתי של האזורים בהם התיישבו. התופעה מקיפה מגזרים רבים באוכלוסייה, והוכיחה את עצמה כגורם מפתח בשיקום ושיפור מצבן של שכונות מצוקה ואזורי פריפריה.
הצעת החוק מסמיכה את משרד ראש הממשלה להגדיר את התנאים להכרה בקהילה משימתית שאינה בפריפריה, וקובעת כי מדי שנה יוקצו לקהילות המשימתיות שאינן בפריפריה 5 מיליון שקלים מדי שנה.

הצעת חוק הקהילות המשימתיות, התשע"א–2011

הגדרות:
1. בחוק זה –
"חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 ;
"סעיף תקציב" – כהגדרתו בחוק יסודות התקציב;
"פריפריה" – אזורים המרוחקים ממרכז הארץ, כפי שיקבע השר לפתוח הנגב והגליל, בהסכמת ראש הממשלה;
"קהילה משימתית" – קבוצת אנשים שמתגוררת באזור שאינו פריפריה מתוך מטרה משותפת לשפר את המצב החברתי באותו אזור;
"קהילה משימתית מוכרת" – קהילה משימתית שהוכרה לפי הוראות חוק זה;
"תחום פעולה" – כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.
הכרה בקהילה משימתית:
2. (א) המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, או מי שהוא הסמיך לעניין זה יכיר בקהילה משימתית שמקום מושבה אינו בפריפריה, לפי הוראות שקבע ראש הממשלה, באישור השר לפיתוח הנגב והגליל, לעניין דרך ההכרה בקהילה משימתית.
    (ב) הוראות לעניין הכרה כאמור יכול שיתייחסו, בין השאר, לאופן ההתאגדות של הקהילה המשימתית, ליכולתה הכספית והארגונית, לבעלי התפקידים בה ולתכנית המשימתית שתונהג בה.
תקציב:  
3. תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה בתקציבן של כלל הקהילות המשימתיות המוכרות שאינן בפריפריה, ייקבע בתקציב המדינה ויכול שייקבע בתחומי פעולה נפרדים ובסעיפי תקציב שונים; התקציב השנתי יעמוד על 5 מיליון שקלים חדשים.
תחילה:
4. תחילתו של חוק זה בשנת הכספים 2011.

דברי הסבר

הקהילות המשימתיות הן שם כולל לתופעה הקיימת במדינת ישראל למעלה מ-20 שנה: קבוצות של צעירים הקובעות את מקום מגוריהן במקומות שבהן עצם נוכחותן ופעילותן, תתרום למצב החברתי של האזורים בהם התיישבו. התופעה מקיפה מגזרים רבים באוכלוסייה, והוכיחה את עצמה כגורם מפתח בשיקום ושיפור מצבן של שכונות מצוקה ואזורי פריפריה.
רבים מבני הקהילות מתערים במערכות החינוך בקהילות היעד, ואחרים משתלבים במערכות הרווחה. הקהילות מפעילות את המוסדות החברתיים באזורי מגוריהן ופועלות בצמידות למנגנוני העיריות כדי לשפר את מצבן של קהילות היעד. התופעה הוכיחה את עצמה כמשנה מציאות, לאחר ששכונות ויישובים רבים שינו את פניהן לטובה בעקבות פעילותן של הקהילות המשימתיות.
הקמתה והפעלתה של קהילה משימתית דורשת משאבים רבים. בשני העשורים האחרונים התאמצו הקהילות להתקיים מכספי תרומות, אולם התרחבותה של התופעה בצד החיסכון שהיא גורמת לקופת האוצר בהיבטים אחרים של טיפול בקהילות היעד, מצריכה שימת לב תקציבית לתופעה, ועיגון מימון הקהילות מתקציב המדינה בחוק.
הצעת החוק מסמיכה את משרד ראש הממשלה להגדיר את התנאים להכרה בקהילה משימתית שאינה בפריפריה, וקובעת כי מדי שנה יוקצו לקהילות המשימתיות שאינן בפריפריה 5 מיליון שקלים מדי שנה.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו באייר התשע"א – 30.5.11

שינוי גודל גופנים