הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – רישום הורה נוסף), התשע"ז–2017 של ח"כ מרב מיכאלי

הצעת חוק זו של ח"כ מרב מיכאלי (המחנה הציוני) מבקשת לאפשר הליך של רישום בן או בת הזוג, שאינם ההורה הביולוגי, בסמוך לאחר לידת הילדה או הילד באופן שמשווה את זכויותיהם של אלו שנולדו מתרומת זרע לאלו של ילדות וילדים שנולדו כתוצאה מהתעברות טבעית. 

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסת        
מרב מיכאלי                                         אמיר אוחנה                                   זהבה גלאון                         עמיר פרץ                                          יואל חסון                                          דב חנין                                     מיכל רוזין                                          נחמן שי                                          סתיו שפיר
              
______________________________________________                                          
                                             פ/4036/20
הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – רישום הורה נוסף), התשע"ז–2017
 
תיקון סעיף 21
1.
בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף  21 –
 
 
(1)      בכותרת השוליים, במקום "שם האב כשהאישה פנויה" יבוא "רישום הורה";
 
 
(2)      האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
 
 
 
"(ב)    שם ההורה הנוסף של הילד הנולד מתרומת זרע יירשם על פי הודעת שני ההורים כאחד, או על פי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך.
הוראת מעבר
2.
ההורה הנוסף שהחל בהליך אימוץ שטרם הושלם ערב תחילתו של חוק זה, יוכל להירשם במרשם האוכלוסין לפי הוראות סעיף 21 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, אף ללא צורך בהשלמת הליך האימוץ.
דברי הסבר
מסיבות רבות, בישראל של המאה ה-21 יותר ויותר ילדות וילדים נולדים מתרומת זרע. אולם שהחוק הישראלי אינו מסדיר את רישום ההורה הלא-ביולוגי השותף להבאת הילדים הללו לעולם. כתוצאה מכך, נפגעת זכותם של הילדים האלה לשני הורים הרשומים רישום פורמלי שחלות עליהם הזכויות והחובות של הורה לילד.
מטרתה של הצעת החוק היא לאפשר הליך של רישום בן או בת הזוג, שאינם ההורה הביולוגי, בסמוך לאחר לידת הילדה או הילד באופן שמשווה את זכויותיהם של אלו שנולדו מתרומת זרע לאלו של ילדות וילדים שנולדו כתוצאה מהתעברות טבעית. ברוב המכריע של המקרים מדובר בזוגות הבוחרים להביא יחד ילד לעולם, ובשל המנגנון הביולוגי רק אחד ההורים יכול להיות קשור ביולוגית לילד, הגם ששני ההורים מתפקדים כהורים מלאים לכל דבר ועניין.
בהתאם למצב החוקי הקיים, בני זוג, גבר ואישה, נשואים, נרשמים באופן אוטומטי כהורי הילדה או הילד הנולדים, מתוך הנחה כי הבעל הוא האב הביולוגי. אולם החוק לא חל, למעשה, כשהאב בהודעת האם אינו האב הביולוגי, והילדה או הילד נולדו כתוצאה מתרומת זרע.
עד עתה נדרש ההורה הנוסף שאינו ההורה הביולוגי לעבור תהליך בירוקרטי של אימוץ על מנת להירשם כהורי הילדים.  יצוין שביום 12.5.2012 הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי מעתה בן זוג של הורה נוסף לא יזדקק לתהליך אימוץ ממושך.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/3792/20).
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב באדר התשע"ז – 20.3.17