הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – רישום חסר דת), של ח"כ יוליה מלינובסקי.

היום, שני 2.12.2019 הונחה של שולחן הכנסת הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – רישום חסר דת), התש"ף–2019 של ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו).

הצעת החוק מבקשת לאפשר לבן לאב יהודי שעלה ארצה מרוסיה, לבחור להרשם לפי דת ולאום האם, כחסר-דת וכחסר-לאום או כבן לדת ולאום אחרים על פי תעודת ציבורית שימציא לפקיד.

מספר פנימי: 2083154

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמים:     חברי הכנסת           יוליה מלינובסקי
עודד פורר
יבגני סובה
אלי אבידר
חמד עמאר
אלכס קושניר
מרק איפראימוב

______________________________________________

פ/1145/22

הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – רישום חסר דת), התש"ף–2019

תיקון סעיף 19ד. 1. בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 19ד האמור בו יסומן (א) ולאחריו יבוא:
    "(ב)    על אף האמור בסעיף קטן (א), אדם שאמו ואביו בני דתות שונות ואינו רשאי להירשם בפרט הרישום הנוגע לדתו כיהודי, יתוקן פרט הרישום האמור על פי הצהרתו כבן לדת אמו או כחסר-דת; היה אדם כאמור קטין – יתוקן הרישום על פי בקשת הוריו.
    (ג)       על אף האמור בסעיף קטן (א), אדם שאמו ואביו בני לאומים שונים ואינו רשאי להירשם בפרט הרישום הנוגע ללאומו כיהודי, יתוקן פרט הרישום האמור על פי הצהרתו כבן ללאום אמו או כחסר-לאום; היה אדם כאמור קטין – יתוקן הרישום על פי בקשת הוריו.
    (ד)      מיום כניסת החוק לתוקף יתאפשר שינוי רישום לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג)."

דברי הסבר

חוק השבות המאפשר לצאצאי יהודים לעלות למדינת ישראל ולזכות באזרחות ישראלית יצר מציאות בה עולים רבים, שאינם יהודים על-פיו, אלא צאצאי יהודים, נרשמים במרשם האוכלוסין כבני דתות ולאומים שאינם מזדהים איתם ואינם שייכים להם.

סעיף 4ב לחוק השבות מגדיר מיהו יהודי – בן לאם יהודיה. לפיכך, בנים ובנות לאב יהודי ואם שאינה יהודיה לא זכאים לרישום כיהודים בסעיפי הלאום והדת במרשם האוכלוסין. עם זאת, דתם ולאומם נרשמים לעתים בשרירותיות וללא הצדקה.

"המושג לאום מציין קבוצה אתנית המתלכדת סביב יעדים מדיניים ומבקשת הגדרה עצמית והקמת מוסדות פוליטיים בטריטוריה משותפת ששייכת לה. לקבוצה המשתייכת ללאום מסוים קיימים יסודות משותפים המאחדים אותה כקבוצה אתנית והם אינם פרי בחירה כמו שפה, מוצא, תרבות והיסטוריה אבל בניגוד לקבוצה אתנית ללאום יש גם מאפיינים שהם פרי בחירה כמו אידיאולוגיה וערכים משותפים." (מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, 2007).

לפיכך, סיטואציה בה בן לאב יהודי שעלה ארצה מרוסיה מתוקף חוק השבות מוגדר כבן הלאום "הרוסי" על אף שאינו בעל אידאולוגיות וערכים זהים לבני הלאום הרוסי או יעדים מדיניים ורצון להגדרה עצמית רוסית בטריטוריה של מדינת ישראל, היא סיטואציה שאינה מתיישבת עם הדעת.

עם זאת, מאחר ואינו יכול, ובצדק, להרשם כבן הלאום היהודי או כבן הדת היהודית, הצעת חוק זו מציעה לאפשר לו לבחור להרשם לפי דת ולאום אמו, כחסר-דת וכחסר-לאום או כבן לדת ולאום אחרים על פי תעודת ציבורית שימציא לפקיד.

כמו כן, הצעת חוק זו מאפשרת מיום כניסת החוק לתוקף לשנות את הרישום שנקבע באופן שרירותי בהתאם לתנאים המפורטים בחוק.

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ד' בכסלו התש"ף – 2.12.19