הצעת חוק: מספר חברי האופזוציה בכל אחת מהוועדות לא יפחת משליש חברי הוועדה

הצעת חוק הכנסת (תיקון – ייצוג לסיעות האופוזיציה בוועדות הכנסת), התשע"ב–2012

בדמוקרטיה הפרלמנטרית הישראלית תפקידה של הכנסת, בין היתר, הוא לפקח על עבודת הממשלה ולבקר אותה. לתפקיד זה חשיבות רבה, היות ובישראל הממשלה מכהנת מכוח הרוב שיש בכנסת לקואליציה המרכיבה אותה, ועל כן עיקר האחריות לביקורת על עבודת הממשלה מוטלת על כתפי האופוזיציה.
מוצע לקבוע כי ללא קשר לגודל האופוזיציה, מספר חברי האופוזיציה בכל אחת מוועדות הכנסת לא יפחת משליש מחברי הוועדה.

הצעת חוק הכנסת (תיקון – ייצוג לסיעות האופוזיציה בוועדות הכנסת), התשע"ב–2012

תיקון סעיף 3:
1. בחוק הכנסת, התשנ"ד–1994  (להלן– החוק העיקרי), בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: 
(ד) "מספר חברי סיעות האופוזיציה בכל אחת מוועדות הכנסת לא יפחת משליש ממספר חברי הוועדה."
תחילה:
2. תחילתו של חוק זה ביום תחילת כהונתה של הכנסת התשע-עשרה.

דברי הסבר

בדמוקרטיה הפרלמנטרית הישראלית תפקידה של הכנסת, בין היתר, הוא לפקח על עבודת הממשלה ולבקר אותה. לתפקיד זה חשיבות רבה, היות ובישראל הממשלה מכהנת מכוח הרוב שיש בכנסת לקואליציה המרכיבה אותה, ועל כן עיקר האחריות לביקורת על עבודת הממשלה מוטלת על כתפי האופוזיציה.
כדי למנוע מצב שבו, כתוצאה מאופוזיציה שמספר חבריה מועט, ייצוגה בוועדות הכנסת יהפוך להיות מצומצם ויטיל חשש כבד על יכולתה של הכנסת לבקר את עבודת הממשלה ולבצע נאמנה את מלאכת הפיקוח והביקורת על החקיקה הממשלתית ועל הכנת תקציב המדינה באמצעות ועדות הכנסת, מוצע לקבוע כי ללא קשר לגודל האופוזיציה, מספר חברי האופוזיציה בכל אחת מוועדות הכנסת לא יפחת משליש מחברי הוועדה.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט באייר התשע"ב – 21.5.12