הצעת חוק: מניעת עיקול מטלטלין מבתי תפילה

הצעת החוק מבקשת להורות כי בנוסף לתשמישי קדושה הפטורים מעיקול בהתאם לחוק, בבתי כנסת מסגדים או כנסיות לא יתאפשר עיקול מיטלטלין לטובת גביית החוב בהוצאה לפועל.
זאת לאחר שלדברי מגישי הצעת החוק, במצב הדברים הקיים כאשר בית כנסת, מסגד או כנסיה חייבים ומתנהלים נגדם הליכי הוצאה לפועל אין מניעה כי יעוקלו מיטלטלין מהמקום. כאשר הליך זה מתנהל יש בכך פגיעה חמורה ברגשות המתפללים ובקדושת המקום.

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – מניעת עיקול מיטלטלין מבתי תפילה), התשע"ה–2015

תיקון סעיף 22  
1. בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967 , בסעיף 22(א), אחרי פסקה (8) יבוא:
 "(9)    היה החייב בית כנסת מסגד או כנסיה, לא יעוקלו או יוצאו מיטלטליו."

דברי הסבר
במצב הדברים הקיים כאשר בית כנסת, מסגד או כנסיה חייבים ומתנהלים נגדם הליכי הוצאה לפועל אין מניעה כי יעוקלו מיטלטלין מהמקום. כאשר הליך זה מתנהל יש בכך פגיעה חמורה ברגשות המתפללים ובקדושת המקום.
חרף המוצע בהצעת חוק זו, אין מניעה כי אפשר יהיה לפעול נגד חייבים אלו באמצעות עיקולי בנקים ותפיסת כספים אחרים לטובת תשלום החוב, תוך פגיעה מינימאלית בקדושת המקומות הקדושים, במקום שאין בכך צורך.
הצעת החוק מבקשת להורות כי בנוסף לתשמישי קדושה הפטורים מעיקול בהתאם לחוק, בבתי כנסת מסגדים או כנסיות לא יתאפשר עיקול מיטלטלין לטובת גביית החוב בהוצאה לפועל.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בתמוז התשע"ה – 22.6.15

שינוי גודל גופנים