הצעת חוק: מניעת בחירת רב ראשי שהורשע בעברו

ההצעה, שהוגשה ע"י ח"כ מרב מיכאלי מסיעת "המחנה הציוני", מבקשת לקבוע אמות מידה מוסריות לפיהן יקבעו רבנים ראשיים לישראל.
מתוך דברי הסבר לחוק:
"מתוקף הגדרת תפקידם, נושאים הרב הראשי לישראל וחברי מועצת הרבנות הראשית, בסמכויות שיפוטיות רבות. לפיכך, ראוי כי הם ייבחרו לתפקיד בכפוף לתנאי המוסר והערכים הנדרשים גם שופטים בישראל, ביניהם גם שופטי בית המשפט העליון ונשיא בית המשפט העליון."
 

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – כשירות להיבחר לתפקיד רב ראשי לישראל או לחבר מועצה), התשע"ה–2015
 
הוספת סעיף 5א   
 1.        בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980 , אחרי סעיף 5 יבוא:
        "אי-מינוי בשל עבירה    5א.    על אף האמור בסעיף 5, לא ימונה לרב ראשי לישראל או לחבר מועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כרב ראשי לישראל או כחבר מועצה, לפי העניין."
דברי הסבר
מתוקף הגדרת תפקידם, נושאים הרב הראשי לישראל וחברי מועצת הרבנות הראשית, בסמכויות שיפוטיות רבות. לפיכך, ראוי כי הם ייבחרו לתפקיד בכפוף לתנאי המוסר והערכים הנדרשים גם שופטים בישראל, ביניהם גם שופטי בית המשפט העליון ונשיא בית המשפט העליון.
הצעת חוק זו מגדירה כי הסייג למועמדותו של רב ראשי לישראל או של חבר מועצה, יהיה זהה לזה המופיע בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אבשלום וילן (פ/3584/17; הוסרה מסדר היום ביום כ' בתמוז התשס"ח (23 ביולי 2008)), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/1496/18; הוסרה מסדר היום ביום ט"ו בכסלו התש"ע (2 בדצמבר 2012); פ/3483/18; פ/589/19).
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט באייר התשע"ה – 18.5.15