הצעת חוק ממשלתית: לאפשר הליך המעביר רב עיר מכהונתו משום שאינו מתפקד כראוי בדומה לנבחרי ציבור אחרים

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ועדת בירור לרבני עיר), התשע"ד-2014

בניגוד לנבחר ציבור רגיל, העומד לבחירת הציבור מדי תקופה, רב עיר מכהן בתפקידו ברצף עד לגיל פרישה הקבוע בתקנות.
מחוקק המשנה ראה לנכון במסגרת התקנות להעניק לרב הגנות שונות מפני פיטורין וזאת על מנת להקנות לו עצמאות במילוי תפקידו והפעלת סמכויותיו.
הקושי בפניו נתקלים הגורמים המוסמכים במשרד לשירותי דת וברבנות הראשית הוא העדר כלים המאפשרים לתת מענה במקרים חריגים בהם מסיבות שונות רב אינו ממלא את תפקידו כראוי או שאינו מתפקד.
סעיף 12א לחוק שירותי הדת היהודיים מסדיר דין משמעתי לרבני ערים, שנועד לתת מענה לעבירות משמעתיות/אתיות של רבני ערים. עם זאת, אין בכך כדי לתת מענה למקרים בהם כאמור הבעיה היא חוסר תפקוד ואופן התנהלות כללי.
מטרת החוק המוצע הינה אפוא לתת למשרד לשירותי דת ולרבנות הראשית כלים להתמודד עם טענות לחוסר תפקוד של רב עיר, ולאפשר להעביר רב עיר מכהונתו במקרים חריגים, וזאת בדומה להסדרים הקיימים בחוק ביחס לנבחרי הציבור ברשויות מקומיות וביחס לאיגודי ערים.

תזכיר חוק

א.    שם החוק המוצע
חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' __) (ועדת בירור לרבני עיר), התשע"ד-2014

ב.    מטרת החוק המוצע והצורך בו
רב עיר הוא נושא משרה ייחודי בעלת מאפיינים מעורבים של נבחר ציבור ושל עובד ציבור.
על פי סעיף 15 לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971, השר מוסמך לקבוע תקנות לעניין בחירות רבני עיר. בהתאם לכך, נקבע בתקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר), תשס"ז-2007 (להלן – התקנות), בין היתר, אופן הליך בחירת רב עיר. על פי התקנות, רב עיר נבחר באמצעות גוף בוחר הנותן ייצוג לאוכלוסיות שונות בתחומה של רשות מקומית וכולל בין השאר נציגים של מועצת הרשות המקומית. לרב העיר תפקידים סטטוטוריים ובכלל זאת, הוא מופקד על מתן תעודות הכשר בתחומו ועל רישום נישואין. לצד זאת, הוא נושא בתפקידים נוספים כגון העברת שיעורים, מתן מענה הלכתי לפונים, השתתפות באירועים ציבוריים המתקיימים בתחומה של העיר, מכירת חמץ וכד'. הרב מהווה סמכות הלכתית-רוחנית לבני עירו.
בניגוד לנבחר ציבור רגיל, העומד לבחירת הציבור מדי תקופה, רב עיר מכהן בתפקידו ברצף עד לגיל פרישה הקבוע בתקנות.
מחוקק המשנה ראה לנכון במסגרת התקנות להעניק לרב הגנות שונות מפני פיטורין וזאת על מנת להקנות לו עצמאות במילוי תפקידו והפעלת סמכויותיו.
הקושי בפניו נתקלים הגורמים המוסמכים במשרד לשירותי דת וברבנות הראשית הוא העדר כלים המאפשרים לתת מענה במקרים חריגים בהם מסיבות שונות רב אינו ממלא את תפקידו כראוי או שאינו מתפקד.
סעיף 12א לחוק שירותי הדת היהודיים מסדיר דין משמעתי לרבני ערים, שנועד לתת מענה לעבירות משמעתיות/אתיות של רבני ערים. עם זאת, אין בכך כדי לתת מענה למקרים בהם כאמור הבעיה היא חוסר תפקוד ואופן התנהלות כללי.
מטרת החוק המוצע הינה אפוא לתת למשרד לשירותי דת ולרבנות הראשית כלים להתמודד עם טענות לחוסר תפקוד של רב עיר, ולאפשר להעביר רב עיר מכהונתו במקרים חריגים, וזאת בדומה להסדרים הקיימים בחוק ביחס לנבחרי הציבור ברשויות מקומיות וביחס לאיגודי ערים.

ג.    עיקרי החוק המוצע
1.    החוק מסמיך את השר לשירותי דת למנות בהתייעצות עם הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, ועדת בירור לבדיקת תפקודו של רב עיר אם קיים חשש שרב אינו מתפקד כראוי.
2.    החוק מסדיר את הרכב ועדת הבירור.
3.    החוק מטיל על חברי ועדת הבירור להעניק זכות שימוע לרב העיר בטרם קבלת המלצות לגביו.
4.     החוק מסמיך את השר להעביר רב עיר מכהונתו, על פי המלצת ועדת הבירור, אם מצא שהרב לא מילא את התפקידים המוטלים עליו כראוי.

ד.    השפעת החוק המוצע על החוק הקיים
יתווסף סעיף 10ג

ה.    השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה והתקן
לחוק אין השפעה על תקציב המדינה או על תקינת כוח אדם.

ו.    להלן נוסח החוק המוצע

הצעת חוק מטעם הממשלה:
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ועדת בירור לרבני עיר), התשע"ד-2014
הוספת סעיף 10ג     1.    בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971 , אחרי סעיף 10ב יבוא:

        מינוי ועדת בירור    10ג    (א)    השר רשאי בהתייעצות עם נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל, למנות ועדה לבירור הצורך בהעברת רב עיר מכהונתו אם לדעתו קיים חשש שרב העיר אינו ממלא כראוי את התפקידים המוטלים עליו לפי כל דין או שאינו מתפקד כראוי.
                (ב)    ועדת הבירור תמנה שלושה חברים ואלו הם –
(1)    דיין מכהן או דיין שיצא לגימלאות שימנה השר לשירותי דת;
(2)    רב עיר שימנה נשיא מועצת הרבנות הראשית
(3)    יועץ משפטי של משרד ממשלתי או של יחידת סמך ממשלתית שימנו השר לשירותי דת ונשיא מועצת הרבנות הראשית כאחד;

                (ג)    ועדת הבירור לא תמליץ לשר להעביר רב עיר מכהונתו, אלא לאחר שתיתן לרב הזדמנות לטעון טענותיו בפניה תוך תקופה שתקצוב לו.
(ד)    ראה השר, על פי המלצת ועדת הבירור, שרב העיר אינו ממלא כראוי את התפקידים המוטלים עליו לפי כל דין או שאינו מתפקד כראוי, רשאי הוא להעביר את רב העיר מכהונתו.
(ה)    הודעה על מינוי ועדת הבירור תפורסם ברשומות.