הצעת חוק: מינוי רב עיר יתאפשר רק אם ביכולתו לכהן לפחות שלוש שנים בתפקיד

מתוקף תפקידו נדרש רב עיר להוות סמכות הלכתית לכלל תושבי עירו ולדאוג לשירותי דת לכלל הציבור. גיל הפרישה של רבני ערים עומד היום על שבעים שנים ומועצת הרבנות הראשית רשאית להאריך את גיל הפרישה. מצב זה מנוצל על ידי מועמדים שגילם סמוך לגיל שבעים להספיק ולהיבחר על מנת לפרוש ולקבל פנסיה נוחה, המצב כיום אינו ראוי ואינו סביר, בשל חוסר מיצוי כספי הציבור ובעיקר בשל העובדה כי רב אינו יכול לבצע תפקידו באופן אופטימלי בכהונה קצרה כל כך.

לפי הצעת חוק תינתן הגשת מועמדות לתפקיד רב עיר רק למועמדים שביכולתם למלא את התפקיד לפחות שלוש שנים, מטרת ההצעה ליעל את פעולת נבחר הציבור, למנוע מינויים של מועמדים בסמוך לגיל פרישה, ולהפחית עלויות של התקציב הציבורי.

להלן הצעת החוק המלאה:

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – כשירות לכהונת רב עיר), התשע"ה–2014

הוספת סעיפים 12ב ו-12ג 
1.בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971 , אחרי סעיף 12א יבוא :
 "כשירות לכהונת רב עיר
12ב. כשיר להיבחר לרב עיר מי שבעת הבחירה טרם מלאו לו 67 שנים.הגבלות על כהונת רב עיר   

12ג.  מלאו לרב כאמור 70 שנה, רשאי הוא להוסיף לכהן תקופות נוספות שלא יעלו על חמש שנים כל אחת, באישור ועדה רפואית שימנה שר הבריאות, לאחר התייעצות עם השר לשירותי דת, ובלבד שבכל מקרה תיפסק כהונתו בהגיעו לגיל 80 שנה."

דברי הסבר
מתוקף תפקידו נדרש רב עיר להוות סמכות הלכתית לכלל תושבי עירו ולדאוג לשירותי דת לכלל הציבור. גיל הפרישה של רבני ערים עומד היום על שבעים שנים (עם זאת, מועצת הרבנות הראשית רשאית להאריך את גיל הפרישה). מצב זה מנוצל על ידי מועמדים שגילם סמוך לגיל שבעים להספיק ולהיבחר על מנת לפרוש ולקבל פנסיה נוחה. המצב כיום אינו ראוי ואינו סביר, בשל חוסר מיצוי כספי הציבור ובעיקר בשל העובדה כי רב אינו יכול לבצע תפקידו באופן אופטימלי בכהונה קצרה כל כך.
מוצע כי הגשת מועמדות לתפקיד רב עיר תינתן רק למועמדים שביכולתם למלא את התפקיד לפחות שלוש שנים. תנאי דומה קיים בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984, האוסר על מינוי שופט לנשיא או לסגן נשיא של בית משפט מחוזי או של בית משפט שלום אם לא יוכל לכהן בתפקיד זה במשך שלוש שנים לפחות.
התיקון נועד ליעל את פעולת נבחר הציבור, למנוע מינויים של מועמדים בסמוך לגיל פרישה, ולהפחית עלויות של התקציב הציבורי.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' בחשוון התשע"ה –