הצעת חוק: מיון וקבורת תשמישי קדושה במקום הטמנה

ההצעה, שהוגשה ע"י חברי הכנסת יואב בן צור (ש"ס), משה גפני ואורי מקלב ("יהדות התורה"), מבקשת לאשר למיין ולקבור תשמישי קדושה במקום להטמינם.

מתוך דברי ההסבר לחוק:
"מטרת החוק היא לעודד מחזור על פני הטמנה. מאחר שההלכה היהודית קובעת כי תשמישי קדושה אינם ניתנים למחזור, הדרך היחידה לטפל בהם היא מיון וקבורה." 

להלן הצעת החוק המלאה:

הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון – פטור מהיטל הטמנה בגניזת תשמישי קדושה), התשע"ו–2015
 
תיקון סעיף 11ב     1.    בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד–1984 , בסעיף 11ב, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
        "(ג)    על אף האמור בסעיף קטן (א), לא ישלם מפעיל אתר לסילוק פסולת היטל הטמנה בשל הטמנת ספרי קודש ותשמישי קדושה אשר גניזתם נדרשת לפי ההלכה היהודית."

דברי הסבר
מטרת החוק הקיים היא לעודד מיחזור על פני הטמנה. מאחר שההלכה היהודית קובעת כי תשמישי קדושה אינם ניתנים למיחזור, הדרך היחידה לטפל בהם היא מיון וקבורה. על כן מוצע להחריג את היטל ההטמנה המוטל על מקרה זה.
 
 
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בכסלו התשע"ו – 16.11.15