הצעת חוק מידע גנטי (איסור שימוש בתוצאות בדיקה גנטית לקביעת השתייכות לעדה דתית), של ח"כ אביגדור ליברמן.

היום, שני 2.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מידע גנטי (תיקון – איסור שימוש בתוצאות בדיקה גנטית לקביעת השתייכות לעדה דתית), התש"ף–2019 של ח"כ אביגדור ליברמן (ישראל ביתנו).

הצעת החוק מבקשת לאסור על בית דין דתי לעשות שימוש בבדיקת DNA או בתוצאותיה, אלא למטרה שלשמה נערכה הבדיקה, ובכל מקרה יאסר על בית דין דתי לעשות שימוש בבדיקות או בתוצאות כאמור לקביעת עדתו הדתית של אדם.

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמים:     חברי הכנסת אביגדור ליברמן
יוליה מלינובסקי
עודד פורר
יבגני סובה
אלי אבידר
חמד עמאר
אלכס קושניר
מרק איפראימוב

 

______________________________________________

פ/1024/22

 

הצעת חוק מידע גנטי (תיקון – איסור שימוש בתוצאות בדיקה גנטית לקביעת השתייכות לעדה דתית), התש"ף–2019

 

הוספת סעיף 28יא1 1. בחוק מידע גנטי, התשס"א–2000[1] (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 28יא יבוא:
"שימוש בתוצאות בדיקה 28יא1. לא יעשה בית דין דתי שימוש בדגימת DNA ששימשה לבדיקה, או בתוצאות בדיקה, אלא למטרה שלשמה נערכה הבדיקה, ולא יעשה בית דין שימוש כאמור לקביעת עדתו הדתית של אדם."
הוספת סעיף 28טז1 2. אחרי סעיף 28טז לחוק העיקרי יבוא:
"החלטת בית משפט או בית דין דתי 28טז1. (א)      בלי לגרוע מהוראות סעיף 28ה או 28ט, לא יתן בית משפט או בית דין דתי החלטה לפי הוראות פרק זה, אלא לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו הביא לפני בית המשפט או בית הדין הדתי את עמדתו.
(ב)      עמדת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו תובא לפני בית המשפט או בית הדין הדתי בתוך 30 ימים מיום שהורה על כך בית המשפט או בית הדין הדתי, לפי העניין."
הוספת סעיף 39א 3. לפני סעיף 40 לחוק העיקרי יבוא:
"שימוש בתוצאות בדיקה גנטית או בדיקה לקשרי משפחה על ידי בית דין דתי או רשות רושמת 39א. לא יעשו בית דין דתי או הרשות הרושמת, כהגדרתה בפקודת הנישואין והגירושין (רישום)[2], שימוש במידע גנטי, בתוצאות בדיקה גנטית או בתוצאות בדיקה גנטית לקשרי משפחה לצורך קביעת הדין הדתי החל על אדם או על קרובו לעניין קביעת כשירות לנישואין או לגירושין."

דברי הסבר

בשנים האחרונות, אנו עדים למגמת החמרה במדיניות בתי הדין הרבניים שפונים לשימוש בכלים פורנזיים, מאגרי מידע ממוחשבים ובדיקות גנטיות, במקום בכלים הלכתיים המקובלים כגון עדות וחזקה, בהם השתמשו פוסקים לאורך הדורות, לשם קביעת עדתו הדתית של אדם. החמרה זו מופנית בעיקר כלפי מי שהם או הוריהם עלו מהרפובליקות של בריה"מ לשעבר, וזאת לקביעת יהדותם בעת בקשתם להרשם לנישואין או בתיקי גירושין. דרישת עריכת בדיקה גנטית לקביעת יהדות שלא מופנית כלפי ילידי הארץ עומדת בסתירה לצביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, פוגעת בעיקרון השוויון, בכבוד האדם ובפרטיות. דרישת עריכת הבדיקה הגנטית האמורה פוגעת גם במסורת היהודית ובקיבוץ הגלויות הישראלי.

הצעת חוק זו מוצעת בעקבות מקרים בהם נעשה שימוש פסול בבדיקות גנטיות במסגרת בתי הדין הרבניים, ובמטרה להגביל את בדיקות ה-DNA בבתי הדין הרבניים בישראל ולמנוע פגיעה בעולים בכלל, ובעולים מהרפובליקות של בריה"מ לשעבר, בפרט.

לפיכך מוצע לאסור על בית דין דתי לעשות שימוש בבדיקת DNA או בתוצאותיה, אלא למטרה שלשמה נערכה הבדיקה, ובכל מקרה יאסר על בית דין דתי לעשות שימוש בבדיקות או בתוצאות כאמור לקביעת עדתו הדתית של אדם.

כן מוצע לקבוע שבית משפט או בית דין דתי לא יוכלו לתת החלטה לפי הוראות פרק ה'1 לחוק מידע גנטי, התשס"א–2000, אלא לאחר שהובאה בפניהם עמדת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

עוד מוצע לאסור על בית דין דתי או על הרשות הרושמת לעניין פקודת הנישואין והגירושין (רישום) לעשות שימוש במידע גנטי, בתוצאות בדיקה גנטית, או בתוצאות בדיקה גנטית לקשרי משפחה לצורך קביעת הדין הדתי שחל על אדם או על קרובו לעניין קביעת כשירות לנישואין או לגירושין.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/542/21).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ד' בכסלו התש"ף – 2.12.19