הצעת חוק: מוצע לשלול גם מנשים לקבל פטור משירות בצה"ל מטעמי מצפון (מגברים נמנע הדבר)

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – ביטול פטור מטעמי מצפון לאישה), התשע"א–2011

חוק שירות ביטחו קובע הוראות שונות לגברים ולנשים בעניין טעמי הפטור משירות ביטחון. בעוד שאישה יכולה לקבל פטור משירות בטחון "מטעמי מצפון", הרי שמגבר נמנע הדבר. באופן זה, מקל החוק על בנות סרבניות שירות לקבל פטור משירות צבאי.
מוצע לשלול גם מנשים את האפשרות לקבל פטור משירות בטחון "מטעמי מצפון".

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – ביטול פטור מטעמי מצפון לאישה), התשע"א–2011

תיקון סעיף 39:
 1. בסעיף 39(ג) לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986 , המלים "טעמים שבמצפון או" – יימחקו.

דברי הסבר

חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986 קובע הוראות שונות לגברים ולנשים בעניין טעמי הפטור משירות ביטחון. בעוד שאישה יכולה לקבל פטור משירות בטחון "מטעמי מצפון", הרי שמגבר נמנע הדבר. באופן זה, מקל החוק על בנות סרבניות שירות לקבל פטור משירות צבאי.
לנוכח תופעת הסרבנות המתפשטת, הן משמאל והן מימין, ראוי לתקן את החוק כך שגם בנות לא יוכלו לזכות בפטור "מטעמי מצפון". הסרבנות שלה אנו עדים בתקופה האחרונה היא תופעה אותה כינה בית המשפט העליון "סרבנות סלקטיבית", דהיינו, בלשונו של בית-המשפט (מפי כב' השופט אלון):
"זוהי סרבנות גיוס שיסודה בנימוקים אידיאולוגיים-פוליטיים שלא להילחם במקום מסוים, וההכרה בה פוגעת בתקינות ההליך הדמוקרטי של המערכת השלטונית בישראל בקבלת החלטותיה, וגורמת היא לאפליה בתחום הגיוס הצבאי. סרבנות סלקטיבית זו לא תוענק לה הכרה גם באותן מדינות המכירות בזכות הסרבנות הכללית כגורם לפטור משירות צבאי, וקל וחומר שאין מקום להכרה בסרבנות גיוס סלקטיבית זו במערכת המשפט הישראלית שאינה מעניקה הכרה לסרבנות גיוס, כזכות, לשחרור גבר יוצא צבא מהשירות הצבאי…" (בג"ץ 734/83 ש"ן נ' שר הביטחון, פ"ד לח(3) 393).
מטעמים אלו, ומטעמים שבשוויון, מוצע לשלול גם מנשים את האפשרות לקבל פטור משירות בטחון "מטעמי מצפון".
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת חמי דורון וקבוצת חברי הכנסת (פ/3027).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב באייר התשע"א – 16.5.11

שינוי גודל גופנים