הצעת חוק: מוצע לעגן את מסלול ישיבות ההסדר בחוק שירות הבטחון (בעקבות החלטת בג"צ)

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון –  ישיבות הסדר), התשע"ב–2012

בבג"ץ 6298/07 רסלר ואח' נ' כנסת ישראל ואח' (טרם פורסם) קבע בית המשפט העליון בשבתו כבית הדין הגבוה לצדק כי "חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם התשס"ב–2002, פוגע בזכות לשוויון כחלק מן הזכות לכבוד האדם – ואינו מקיים את תנאי המידתיות שבפסקת ההגבלה ולפיכך אינו חוקתי"  (הנשיאה בייניש, פסקה 2 לפסק הדין).
נימוקי בית המשפט כמפורט בפסק הדין של שופטי הרוב מתבססים על כך שהחוק אינו מגשים את עצמו ומספר תלמידי הישיבה החרדים הולך וגדל.
מוצע, אם כן, לעגן את מסלול ישיבות ההסדר בחוק שירות ביטחון.

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון –  ישיבות הסדר), התשע"ב–2012

הוספת סעיף 22א:
1. בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986  (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 22 יבוא:
לימוד בישיבת הסדר:  
22א. (א) בסעיף זה –
"ישיבת הסדר" – ישיבה המיועדת למשרתים בשירות משולב שנקבעה בהמלצת אגוד ישיבות ההסדר;
"שירות משולב" – שירות סדיר המשלב פרק זמן או פרקי זמן של שירות צבאי פעיל ופרקי זמן של לימוד בישיבת הסדר בתנאים של שירות ללא תשלום.
        (ב) יוצא צבא רשאי לשרת בשירות משולב ובלבד ובקשתו אושרה על פי הכללים שנקבעו בפקודות הצבא.
        (ג) מיועד לשירות ביטחון שבקשתו לשרת בשירות משולב אושרה ייקרא לשירות משולב לתקופה שלא תפחת מתקופת השירות שהוא חייב בה לפי חוק זה בתוספת של 12 חודשים.
        (ד) השר יקבע את הכללים להפעלת השירות המשולב ואת אמות המידה לאישור בקשות לפי סעיף זה.".
הוראת מעבר:
2. כללים ואמות מידה שקבע שר הביטחון לפי סעיף 9(ד) לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002 , ערב תחילתו של חוק זה, יראו אותם כאילו נקבעו  לפי סעיף 22א(ד) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה.

דברי הסבר

בבג"ץ 6298/07 רסלר ואח' נ' כנסת ישראל ואח' (טרם פורסם) קבע בית המשפט העליון בשבתו כבית הדין הגבוה לצדק כי "חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם התשס"ב–2002, פוגע בזכות לשוויון כחלק מן הזכות לכבוד האדם – ואינו מקיים את תנאי המידתיות שבפסקת ההגבלה ולפיכך אינו חוקתי"  (הנשיאה בייניש, פסקה 2 לפסק הדין).
נימוקי בית המשפט כמפורט בפסק הדין של שופטי הרוב מתבססים על כך שהחוק אינו מגשים את עצמו ומספר תלמידי הישיבה החרדים הולך וגדל.
משפסק בית המשפט כי החוק בטל, ביטל במחי יד אחת גם את קיומן של ישיבות ההסדר ואת המסלול המשולב. וזאת, למרות שפסק הדין לא עסק כלל בנושא ולא בדק את יעילותו ואת חוקיותו של הסדר זה.
מסלול ישיבות ההסדר כולל עשרות אלפי צעירים דתיים לאומיים המשרתים את המדינה בשירות סדיר ובשירות מילואים וממלאים את שדרות הפיקוד בצה"ל.
אין ספק שבית המשפט לא התכוון לעסוק בסוגיית ישיבות ההסדר ולא התכוון לבטל מסלול שירות זה וראו גם דברי כבוד השופט מלצר: "זה המקום להבהיר כי אין בביטול חוק דחיית שירות כדי להביא לביטול מסגרות ישיבות ההסדר, הנח"ל החרדי, או יחידות שח"ר למיניהן, שכן את קיומן של כל המסגרות הללו ניתן לנטוע במסגרת חוק שירות ביטחון הקיים ופקודות הצבא" (פסקה 14 לפסק דינו). כך פעלו רשויות הצבא אף בעבר טרם חקיקת חוק דחיית שירות.
מוצע, אם כן, לעגן את מסלול ישיבות ההסדר בחוק שירות ביטחון.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א באדר התשע"ב – 5.3.12