הצעת חוק: מוצע להעניק לסטודנטים "שנת חופש ממילואים" לפי בחירתם, זאת בכדי להקל עליהם עם העומס האקדמי

הצעת חוק שירות המילואים (תיקון – שנה אקדמית ללא מילואים), התשע"א–2011

ציבור הסטודנטים במדינת ישראל עומד באתגרים קשים בדרך לרכישת השכלה. בנוסף על עומס הלימודים עצמם ועומס מימונם, נאלצים סטודנטים רבים להפסיק את שגרת לימודיהם על מנת לעמוד גם בנטל המילואים.
הצעת החוק באה להעניק לסטודנטים "שנה חופשית ממילואים", כדי לאפשר להם שנה קלנדארית אחת שבמהלכה לא ייקראו לשירות מילואים ויוכלו לווסת את עומס הלימודים והבחינות (למשל, להכין עבודת תזה) – כרצונם.

הצעת חוק שירות המילואים (תיקון – שנה אקדמית ללא מילואים), התשע"א–2011

הוספת סעיף 11א    
1.    בחוק שירות המילואים, התשס"ח–2008 , אחרי סעיף 11 יבוא:
        "פטור משירות מילואים לשנה אקדמית אחת"    11א.    
(א)    יוצא צבא הנמנה עם כוחות המילואים, שהוא סטודנט, יהיה זכאי לפטור משירות מילואים למשך 12 חודשים שבתוכם שנת לימודים אחת, לפי בחירתו; הפטור יינתן לסטודנט פעם אחת בלבד במשך כל תקופת לימודיו לכל התארים.
(ב)    אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של שר הביטחון לפי סעיפים 8 ו-9; בסעיף זה –
"חוק המועצה להשכלה גבוהה" – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958 ;
"מוסד" – כל אחד מאלה:
(1)    מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(2)    מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(4)    מוסד בעל רישיון לפי סעיפים 25ג ו-25ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה או רישיון  זמני לפי סעיף 25ט לאותו החוק. 
"סטודנט" – תלמיד לתואר ראשון, תלמיד לתואר שני או תלמיד לתואר שלישי;
"שנת לימודים" – התקופה שמיום 1 באוקטובר של כל שנה עד יום 15 באוגוסט של השנה שלאחריה;
"תלמיד לתואר ראשון" – מי שלומד במוסד לקראת תואר אקדמי ראשון והוא אינו בעל תואר אקדמי ראשון ממוסד;
"תלמיד לתואר שני" – מי שלומד במוסד לקראת תואר אקדמי שני והוא אינו בעל תואר אקדמי שני ממוסד;
"תלמיד לתואר שלישי" – מי שלומד במוסד לקראת תואר אקדמי שלישי והוא אינו בעל תואר אקדמי שלישי ממוסד;
 "תקופת לימודים" – התקופה הנהוגה במוסד בו לומד הסטודנט להשלמת התואר לקראתו הוא לומד."

דברי הסבר

ציבור הסטודנטים במדינת ישראל עומד באתגרים קשים בדרך לרכישת השכלה. בנוסף על עומס הלימודים עצמם ועומס מימונם, נאלצים סטודנטים רבים להפסיק את שגרת לימודיהם על מנת לעמוד גם בנטל המילואים.
הצעת החוק באה להעניק לסטודנטים "שנה חופשית ממילואים", כדי לאפשר להם שנה קלנדארית אחת שבמהלכה לא ייקראו לשירות מילואים ויוכלו לווסת את עומס הלימודים והבחינות (למשל, להכין עבודת תזה) – כרצונם.
הפטור יינתן פעם אחת בלבד במהלך הלימודים לתואר אקדמי ראשון, שני או שלישי, כך שסטודנט שניצל את הפטור במהלך לימודיו לתואר כלשהו – לא יוכל לנצלו עוד במהלך לימודיו לתואר נוסף.
יודגש, כי ההסדרים המועטים הקיימים כיום להקלה על ציבור הסטודנטים שנקראים לשירות מילואים אינם מספקים. זאת, בין היתר, משום שמקורם הוא בפקודות הצבא, אשר אינן בגדר חקיקה ראשית, ואשר מידת שקיפותן, כמו גם הדרכים להכנסת שינויים ותיקונים בהן – שונים תכלית השוני.
יובהר במיוחד, כי הצעת החוק אינה באה לפגוע בסמכותו של שר הביטחון לקרוא סטודנטים למילואים בצווי-חירום.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת יגאל יאסינוב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3108) ועל שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית נוקד (פ/458/17).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב באייר התשע"א – 16.5.11