הצעת חוק: מוצע להעניק לחיילים בסדיר משכורת השווה שכר מינימום

הצעת חוק שכר מינימום לחיילים בשירות סדיר, התשע"ג–2013

כיום, חייל בשירות סדיר אינו מתוגמל בגין שירותו בסכומים המאפשרים לו לנהל אורח חיים עצמאי בדומה לבני 18 במדינות אחרות. חוק זה נועד לתגמל כל חייל בשירות סדיר בשכר חודשי בגובה שכר המינימום במשק. כך ניתן יהיה לתת לחייל תמורה מינימאלית הולמת בעבור הזמן והמאמצים שהוא מקדיש לטובת המדינה. חוק זה חשוב במיוחד בימים אלו, כאשר היקף ההשתמטות משירות סדיר הגיע למימדים נרחבים ביותר. הדבר ישמש הן כתגמול הולם לאוכלוסייה שאינה משתמטת והן כתמריץ נגד ההשתמטות.

הצעת חוק שכר מינימום לחיילים בשירות סדיר, התשע"ג–2013

הגדרות    1.    בחוק זה –

        "חייל" – כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955 ;
        "שירות סדיר" – כהגדרתו בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994 ;
        "שכר מינימום" – כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987  (להלן – חוק שכר מינימום), כפי שיעודכן מדי שנה.

גמול חודשי ליוצא צבא    2.    הגמול החודשי שישולם לחייל במהלך שירותו הסדיר לא יפחת משכר מינימום.

חוק שכר מינימום   תחולת הוראות    3.      הוראות סעיפים 4 עד 6 לחוק שכר מינימום יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי הגמול המשולם לחייל.

ביצוע ותקנות    4.    (א)    שר הביטחון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
        (ב)    תקנות בעניין הוראות נוספות או משלימות לעניין תשלום שכר המינימום וחישובו יקבע השר, דרך כלל או לסוגים, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

תחולה     5.    תחילתו של חוק זה שישים ימים מיום פרסומו.

דברי הסבר

כיום, חייל בשירות סדיר אינו מתוגמל בגין שירותו בסכומים המאפשרים לו לנהל אורח חיים עצמאי בדומה לבני 18 במדינות אחרות. חוק זה נועד לתגמל כל חייל בשירות סדיר בשכר חודשי בגובה שכר המינימום במשק. כך ניתן יהיה לתת לחייל תמורה מינימאלית הולמת בעבור הזמן והמאמצים שהוא מקדיש לטובת המדינה.
חוק זה חשוב במיוחד בימים אלו, כאשר היקף ההשתמטות משירות סדיר הגיע למימדים נרחבים ביותר. הדבר ישמש הן כתגמול הולם לאוכלוסייה שאינה משתמטת והן כתמריץ נגד ההשתמטות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חבר הכנסת יוסי שריד (פ/3069) ועל ידי חבר הכנסת אליעזר כהן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1272), על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת יוסי שריד (פ/863) ועל ידי חבר הכנסת אליעזר כהן (פ/1008), על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת סופה לנדבר וקבוצת חברי הכנסת (פ/2534/17), על ידי חבר הכנסת עמיר פרץ (פ/3178/17), ועל ידי חברת הכנסת סופה לנדבר (פ/3746/17), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים אורון (פ/28/18), על ידי חברת הכנסת סופה לנדבר וקבוצת חברי הכנסת (פ/631/18) ועל ידי חברת הכנסת מירי רגב (פ/3430/18).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים אורון (פ/260/17), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/3787/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשע"ג – 13.3.13