הצעת חוק: מוצע לאפשר פטור משירות צבאי מטעמי מצפון לאלו שמעוניינים בכך

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – פטור מטעמי מצפון), התשע"א–2011

שני עקרונות יסוד מהווים את הבסיס הלגיטימי של המשטר הדמוקרטי-ליברלי: קיומו של פלורליזם ערכי ותרבותי בקרב ציבור האזרחים; ואופיה החוזי-וולונטרי של ההתקשרות שבין האזרחים והשלטונות. כל מערכת חוק אשר אינה נותנת ביטוי נאמן לעקרונות אלה מהווה פגיעה מוסרית באושיותיו של משטר זה.
על כן, מחייב השכל הישר את השלטונות שלא לכפות על אזרח כלשהו מעשה הנוגד את ערכיו הבסיסיים ביותר. כפייה שכזו מפרה את העיקרון החוזי-וולונטרי שבהתקשרות האזרח לשלטון והופכת התקשרות זו לשרירותית.
בנסיבותיה של מדינת ישראל, אשר הינה מדינה הטרוגנית באופן מיוחד; הן מבחינת הרכבה האתני והדתי והן מבחינת המסורות התרבותית והפוליטיות המתקיימת בה, יש חשיבות משנה לקיומה של מערכת חוקתית המגנה על הפלורליזם הערכי ועל חופש המצפון והבחירה של כל אזרח. אחת הסוגיות המרכזיות בהקשר זה היא סוגיית השירות הצבאי אשר מהווה בעיה קשה עבור אזרחים רבים. הצעת חוק זו באה לתת מענה לבעיה זו.

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – פטור מטעמי מצפון), התשע"א–2011

הוספת סעיף 40א:
1. בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986 , אחרי סעיף 40 יבוא:
פטור מטעמי מצפון: 
40א. מועמד לשירות ביטחון שהצהיר בכתב לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971, בפני שופט, כי טעמים שבמצפון מונעים אותו מלשרת בשירות בטחון, יהיה פטור משירות ביטחון לאחר שימסור את התצהיר, באופן ובמועד שיקבעו בתקנות, לפוקד שהוסמך לכך."

דברי הסבר

שני עקרונות יסוד מהווים את הבסיס הלגיטימי של המשטר הדמוקרטי-ליברלי: קיומו של פלורליזם ערכי ותרבותי בקרב ציבור האזרחים; ואופיה החוזי-וולונטרי של ההתקשרות שבין האזרחים והשלטונות. כל מערכת חוק אשר אינה נותנת ביטוי נאמן לעקרונות אלה מהווה פגיעה מוסרית באושיותיו של משטר זה.
על כן, מחייב השכל הישר את השלטונות שלא לכפות על אזרח כלשהו מעשה הנוגד את ערכיו הבסיסיים ביותר. כפייה שכזו מפרה את העיקרון החוזי-וולונטרי שבהתקשרות האזרח לשלטון והופכת התקשרות זו לשרירותית.
בנסיבותיה של מדינת ישראל, אשר הינה מדינה הטרוגנית באופן מיוחד; הן מבחינת הרכבה האתני והדתי והן מבחינת המסורות התרבותית והפוליטיות המתקיימת בה, יש חשיבות משנה לקיומה של מערכת חוקתית המגנה על הפלורליזם הערכי ועל חופש המצפון והבחירה של כל אזרח. אחת הסוגיות המרכזיות בהקשר זה היא סוגיית השירות הצבאי אשר מהווה בעיה קשה עבור אזרחים רבים. הצעת חוק זו באה לתת מענה לבעיה זו.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברי הכנסת זהבה גלאון ורומן ברונפמן (פ/1101); הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1155); הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון (פ/22); הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/225/17); הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/438/18).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב באייר התשע"א – 16.5.11