הצעת חוק: מועצת הרבנות הראשית לישראל תכלול גם נציגים מיישובי איו"ש

ההצעה,שהוגשה ע"י ח"כ מוטי יוגב ("הבית היהודי"), מבקשת להוסיף להרכב האסיפה הבוחרת של מועצת הרבנות הראשית גם נציגים מיישובי יהודה ושומרון.
מתוך דברי ההסבר לחוק: 
"האסיפה הבוחרת של מועצת הרבנות הראשית לישראל מורכבת מרבנים ונציגי ציבור מהערים הגדולות, מהמועצות האזוריות והמקומיות הגדולות ומהיישובים הגדולים…מוצע לקבוע בחוק כי במניין היישובים המיוצגים באסיפה הבוחרת יכללו גם נציגי יישובים מיהודה והשומרון, כאשר מפתח הייצוג של יישובי יהודה ושומרון בהתאם לגודל האוכלוסייה – יהא זהה למפתח הקבוע בחוק ליישובים בישראל."

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – בחירת נציגים מהאזור), התשע"ה–2015
תיקון סעיף 1    1. בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, לפני                                  ההגדרה "המועצה" יבוא:
        ""האזור" – כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות                        ועזרה משפטית), התשס"ז–2007 ;".
תיקון סעיף 10    2. בסעיף 10 לחוק העיקרי, אחרי "לעניין סעיפים 7 ו-8" יבוא ""רב עיר", "רב אזורי", "רב יישוב",                            "רב שכונה", "ראש עיר", "ראש מועצה מקומית", "ראש מועצה אזורית" ו"ראש מועצה דתית" –                           לרבות מי שממלא תפקיד זה על פי כל דין באזור;".
דברי הסבר
האסיפה הבוחרת של מועצת הרבנות הראשית לישראל מורכבת מרבנים ונציגי ציבור מהערים הגדולות, מהמועצות האזוריות והמקומיות הגדולות ומהיישובים הגדולים. כמו כן חברים בה גם ראשי המועצות הדתיות של הערים הגדולות ושל המועצות המקומיות הגדולות.
מוצע לקבוע בחוק כי במניין היישובים המיוצגים באסיפה הבוחרת יכללו גם נציגי יישובים מיהודה והשומרון, כאשר מפתח הייצוג של יישובי יהודה ושומרון בהתאם לגודל האוכלוסייה – יהא זהה למפתח הקבוע בחוק ליישובים בישראל.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברי הכנסת שולי מועלם-רפאלי ומרדכי יוגב (פ/797/19).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א באב התשע"ה – 27.7.15