הצעת חוק: מוסדות להשכלה תורנית יקבלו פטור מהנגשת מוסדותיהם לבעלי מוגבלויות בשל הנטל הכלכלי שהישיבות לא יכולות לעמוד בו

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – הוראות לעניין מוסד על-תיכוני להשכלה תורנית או דתית), התשע"ב–2012

בהתאם לסעיף 19כז לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998 (להלן – החוק), על שר החינוך לקבוע הוראות בדבר התאמות הנגישות הנדרשות לכלל הישיבות בישראל, כך שכלל המוסדות העל-תיכוניים להשכלה דתית או תורנית (להלן – הישיבות) יונגשו עבור תלמידים עם מוגבלות, על כל המשתמע מכך. העלות המינימאלית של ההנגשה מוערכת בכחצי מיליון שקלים חדשים לישיבה.
הנגשתם של כלל הישיבות בהתאם לסטנדרט הקבוע בחוק, כפי שהוא מנוסח כיום, מהווה נטל כבד ובלתי סביר שהישיבות לא יוכלו לעמוד בו, שכן ביצוע התאמות מהסוג שהחוק דורש, בכלל הישיבות, יביא לסגירה של מרביתן, וזאת בניגוד לתכלית החוק. לפיכך, מוצע לקבוע בתקנות ששר החינוך יקבע פטור מלא או חלקי מהתאמות הנגישות לעניין הישיבות בהתחשב בין היתר במספר התלמידים שלומדים בישיבה, ביישוב שבו הישיבה נמצאת ובנטל הכלכלי שהתאמת הנגישות מטילה. 

תיקון סעיף 19כט    1.    בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף19כט, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

 "(ב)    שר החינוך יקבע הוראות לעניין פטור מלא או חלקי מהתאמות הנגישות ובכלל זה דרישות מופחתות לגבי מוסד על-תיכוני להשכלה תורנית או דתית (בסעיף קטן זה – המוסד) בהתחשב, בין היתר, במספר התלמידים הלומדים במוסד, במספר התלמידים ביישוב שבו נמצא המוסד ובנטל הכבד מדי שהתאמת הנגישות מטילה."

תקנות ראשונות    2.    תקנות ראשונות לפי סעיף 19כט(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

דברי הסבר

בהתאם לסעיף 19כז לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998 (להלן – החוק), על שר החינוך לקבוע הוראות בדבר התאמות הנגישות הנדרשות לכלל הישיבות בישראל, כך שכלל המוסדות העל-תיכוניים להשכלה דתית או תורנית (להלן – הישיבות) יונגשו עבור תלמידים עם מוגבלות, על כל המשתמע מכך. כיום פועלות במדינת ישראל מעל 1,500 ישיבות במגוון רחב של מבנים. משמעות הסעיף, כפי שהוא מוגדר בחוק כיום, היא כי על כל ישיבה, יהא גודלה ומיקומה אשר יהא, אף אם לא לומדים בה תלמידים עם מוגבלות, לבצע התאמות נגישות בהיקף כפי שיקבע שר החינוך. העלות המינימאלית של ההנגשה מוערכת בכחצי מיליון שקלים חדשים לישיבה. לאור אופיין המגוון של הישיבות שגודלן נע בין מספר תלמידים בודדים למאות ולפעמים אלפי תלמידים, דבר המשליך באופן ישיר על סוג המבנה שבו שוכנת הישיבה, יש להחריגן מהפרק העוסק בכלל המוסדות העל-תיכוניים ולייחד להן הוראות מתאימות, שכן יישום החוק כנוסחו היום יוביל, הלכה למעשה, לסגירת הישיבות. כך לדוגמא, בעניין מוסדות החינוך, נקבעו הסדרים מיוחדים הכוללים אפשרות למתן הנגשה פרטנית, כדי להתאים את תכלית החוק למציאות בשטח וכדי שלא לפגוע בסופו של יום בפעילות המוסדות.
לא למותר לציין, כי מרביתן של הישיבות פועלות בבניינים שכורים, דבר שאינו מאפשר ביצוע של התאמות נגישות כנדרש בחוק כיום. בהמשך לאמור לעיל, הנגשתם של כלל הישיבות בהתאם לסטנדרט הקבוע בחוק, כפי שהוא מנוסח כיום, מהווה נטל כבד ובלתי סביר שהישיבות לא יוכלו לעמוד בו, שכן ביצוע התאמות מהסוג שהחוק דורש, בכלל הישיבות, יביא לסגירה של מרביתן, וזאת בניגוד לתכלית החוק. לפיכך, מוצע לקבוע בתקנות ששר החינוך יקבע פטור מלא או חלקי מהתאמות הנגישות לעניין הישיבות בהתחשב בין היתר במספר התלמידים שלומדים בישיבה, ביישוב שבו הישיבה נמצאת ובנטל הכלכלי שהתאמת הנגישות מטילה. כל זאת, כדי לאפשר מתן מענה מיטבי לתלמידים עם מוגבלות ובשים לב שלא לפגוע בפעילותן השוטפת של הישיבות וכדי שלא להביא לסגירתן, דבר שצפוי לקרות בהינתן נוסחו של החוק היום.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בתמוז התשע"ב – 25.6.12

שינוי גודל גופנים