הצעת חוק: לתת ביטוי למורשתם ותרבותם של הדרוזים והצ'רקסים במסגרת החומר הנלמד במערכת החינוך הממלכתית

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – מורשת דרוזית וצ'רקסית), התשע"ג–2013 

מטרת הצעת החוק היא לתת ביטוי טוב יותר למורשתם ותרבותם של המגזר הדרוזי והצ'רקסי במערכת החינוך הממלכתית, במסגרת החומר הנלמד. 

תיקון סעיף 2:
1. בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 , בסעיף 2, במקום פסקה (11) יבוא:
"(11) להכיר את השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת הייחודית של האוכלוסייה הערבית ושל קבוצות אוכלוסייה אחרות במדינת ישראל, בפרט של המגזר הדרוזי והצ'רקסי, ולהכיר בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל;".

דברי הסבר
מטרת הצעת החוק היא לתת ביטוי טוב יותר למורשתם ותרבותם של המגזר הדרוזי והצ'רקסי במערכת החינוך הממלכתית, במסגרת החומר הנלמד. המגזר הדרוזי והצ'רקסי חיים בקרבנו עוד טרם הקמת המדינה ומהווים מיעוט חשוב וייחודי בנוף האוכלוסייה הישראלית. אנו רואים חשיבות רבה בשמירת צביונם המיוחד של מיעוטים אלו מחד, והשתלבותם בקרב יתר חלקי האוכלוסייה מאידך. על כן מוצע כי במסגרת הלימודית יוקדש זמן נפרד ללימוד המסורת, המורשת, ההיסטוריה והתרבות של מגזרים אלו.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשע"ג – 18.3.13