הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (ימי מנוחה), של ח"כ איימן עודה.

היום, שני 14.12.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (ימי מנוחה), התשפ"א–2020 של ח"כ איימן עודה (הרשימה המשותפת).

הצעת החוק מבקשת להכיר בימי החג של המוסלמים, הנוצרים והדרוזים – חג אל פיטר, חג אל אדחא, חג הנביא שועייב, חג הפסחא, חג המולד וראש השנה האזרחית – כימי מנוחה קבועים במדינת ישראל וזאת נוסף על הימים הקבועים כיום בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח–1948

מספר פנימי: 2149648

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת         איימן עודה
                                עאידה תומא סלימאן
                                          עופר כסיף
                                          יוסף ג'בארין
                                          ג'אבר עסאקלה

______________________________________________

פ/2547/23

הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (ימי מנוחה), התשפ"א–2020

תיקון סעיף 18א 1. בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח–1948[1], בסעיף 18א(א) –
(1)      אחרי "וחג השבועות" יבוא "וכן חג אל פיטר, חג אל אדחא, חג הנביא שועייב, חג הפסחא, חג המולד וראש השנה האזרחית";
(2)      במקום הסיפה החל במילים "וחגיהם" יבוא "ובחגים נוספים, ככל שנקבעו על ידי הממשלה לגבי כל עדה."

 

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא להכיר בימי החג של המוסלמים, הנוצרים והדרוזים – חג אל פיטר, חג אל אדחא, חג הנביא שועייב, חג הפסחא, חג המולד וראש השנה האזרחית – כימי מנוחה קבועים במדינת ישראל וזאת נוסף על הימים הקבועים כיום בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח–1948. ההכרה בחגים האמורים תאפשר למי שאינו יהודי לחגוג את חגיו ותתרום לחיזוק הפלורליזם התרבותי במדינה ולכבוד ההדדי בין כלל המגזרים והעדות.

זכויות היסוד בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, ועל כן כיבוד חופש הדת והפולחן, לרבות כיבוד ימי החג של כלל אזרחי המדינה, הוא ערך עליון.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע עשרה על ידי חבר הכנסת חנא סוייד וקבוצת חברי הכנסת (פ/2358/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1022/20).

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ח בכסלו התשפ"א – 14.12.20