הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (חישוב שווי שימוש ברכב לשומרי שבת וחג) של ח"כ יעקב אשר.

היום, שני 18.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (חישוב שווי שימוש ברכב לשומרי שבת וחג), התש"ף–2019 של ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה).

הצעת החוק מבקשת להפחית את שווי השימוש ברכב לשומרי שבת וחג לעניין פקודת מס הכנסה ב-15%, בכפוף להצהרה של העובד כי לא ישתמש ברכב שהועמד לרשותו בשבתות ובחגי ישראל, למעט שימוש ברכב להצלת חיים.

מספר פנימי: 2081869

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמים:     חברי הכנסת         יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

 

______________________________________________                                            פ/487/22

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (חישוב שווי שימוש ברכב לשומרי שבת וחג), התש"ף–2019

 

תיקון סעיף 2 1. בפקודת מס הכנסה[1], בסעיף 2(2), אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:
"(ג)     על אף האמור בכל דין, עובד שיצהיר שאינו משתמש ברכב שהועמד לרשותו בשבתות ובחגי ישראל למעט שימוש להצלת חיים, יופחת שווי השימוש ברכב שהועמד לרשות העובד לפי הוראות פסקה (ב) ב-15%; בפסקה זו –
"חגי ישראל" – שני ימי ראש השנה, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות;
"שבתות וחגי ישראל" – החל בשקיעת החמה בערבי שבת וחגי ישראל ועד לצאת הכוכבים."

דברי הסבר

סעיף 2 לפקודת מס ההכנסה קובע כי עובד שהועמד לרשותו רכב על ידי המעביד חייב במס בגין תשלומים שניתנים לו בשל החזקת אותו רכב, כאשר שווי השימוש נקבע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז–1987.

בישראל יש כיום מאות אלפי עובדים שנהנים מרכב צמוד שניתן להם על ידי המעביד, כאשר חלקם אינם משתמשים ברכב בשבתות ובחגים מטעמי דת.

הוצאות הרכב של עובדים אלה נמוכות לאור העובדה שפרמיות הביטוח, צריכת הדלק והבלאי לרכב נמוכים באופן משמעותי כיוון שהרכב אינו בשימוש בשבתות וחגים, ולכן שווי השימוש ברכב לעובדים אלו נמוך בפועל בהשוואה לשווי השימוש ברכב לעובדים שמשתמשים ברכב לצורכיהם האישיים במשך כל ימות השבוע.

יתרה מכך, שווי הרכב לעובד מגלם את הנסיעות שהעובד מבצע לצרכיו האישיים מחוץ לשעות עבודתו, שמתבצעות בעיקר בימים שאינם ימי עבודה. לפיכך, עובד שאינו משתמש ברכבו בשבתות וחגים, שווי השימוש שלו ברכב לצרכיו האישיים, נמוך באופן משמעותי, מעובד שמשתמש ברכבו בכל ימות השבוע.

בחישוב שנתי עולה כי בשנה קיימים כ-58 ימי שבתות וחגים שבהם אנשים שהם שומרי שבת וחג (להלן – שומרי שבת וחג) אינם נוהגים ברכב (בקיזוז ימי החג החלים בשבת, ובקיזוז יום הכיפורים שבו רוב האוכלוסייה אינה משתמשת ברכב). כלומר, בכ-16% מימות השנה שומרי השבת והחג אינם משתמשים ברכב, אך משלמים מסים לפי שווי השימוש ברכב הכולל שימוש גם בשבתות ובחגים (בהתחשב בכך ששבתות וחגים אורכים יותר מ-24 שעות, ולאור העובדה שהשימוש ברכב לצרכים אישיים בימים שאינם ימי עבודה, גבוה מהשימוש ביום עבודה, האחוז אף גבוה יותר).

לאור האמור, מוצע להפחית את שווי השימוש ברכב לשומרי שבת וחג לעניין פקודת מס הכנסה ב-15%, בכפוף להצהרה של העובד כי לא ישתמש ברכב שהועמד לרשותו בשבתות ובחגי ישראל, למעט שימוש ברכב להצלת חיים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה, על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/2636/19; פ/3112/20; פ/388/21).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ' בחשוון התש"ף – 18.11.19

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120 .