הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה לבית מדרש ולישיבה), התשע"ה–2015

הצעת החוק של חברי הכנסת יואב בן צור (ש"ס) ומנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה) מבקשת לתקן את פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה על רקע פסיקת בית המשפט המחוזי בירושלים בנושא ישיבת החיים והשלום נגד מנהל הארנונה בעיריית ירושלים, ולכלול תחת סעיף הפטור לארנונה ישיבות ובתי מדרש כפי שבתי כנסת פטורים מתשלום מיסי הארנונה.

מספר פנימי: 563626
הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתיואב בן צור
                                                מנחם אליעזר מוזס       
                                                פ/863/20                                
 
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה
לבית מדרש ולישיבה), התשע"ה–2015
תיקון סעיף 5ג
1.
בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938[1], בסעיף 5ג, אחרי פסקה (1א) יבוא:
 
 
"(1ב)   בית מדרש או ישיבה, לרבות מבנה או חלק ממבנה שייעודו העיקרי הוא לימוד תורה והשימושים הנוספים בו, ככל שישנם, הם לקיום תפילה או לצרכים הנובעים מלימוד התורה ומקיום התפילה, ושאין בו פעילות עסקית;"
דברי הסבר
סעיף 5ג(ה) לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938 (להלן – הפקודה), קובע רשימת נכסים הפטורים מארנונה כללית או מאגרה. בפסקה (1) של הסעיף האמור נקבע שמבנה או חלק ממבנה שייעודו העיקרי הוא לקיום תפילה, כגון כנסיה מסגד או בית תפילה אחר, פטור מארנונה כללית או מאגרה, בתנאי שאין בו פעילות עסקית.
בחוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 17), התש"ע–2010, נוספה פסקה (1א) לסעיף 5ג(ה) לפקודה, שנועדה להבהיר את המצב המשפטי הקיים ולקבוע במפורש שגם אם מתקיימים במבנה או בחלק ממבנה של בית כנסת שייעודו העיקרי הוא קיום תפילה, לימודי תורה או שימושים נוספים לצרכים הנובעים מקיום התפילה ומלימוד התורה שאינם בגדר פעילות עסקית, לא תוטל ארנונה כללית או אגרה על המבנה.
למרות תיקון החוק, בית המשפט המחוזי בעמ"נ (י-ם) 47425-12-11 ישיבת החיים והשלום נ' מנהל הארנונה בעיריית ירושלים, פסק, בהסתמך גם על פסיקות קודמות בעניין, כי הכלל הוא ליתן פרשנות מצמצמת לפטורים הקבועים בפקודה, וזאת כדי שהפטור מארנונה יינתן רק לתכלית לשמה הוא נועד. לפיכך, נפסק בפסק הדין האמור שישיבות ובתי מדרש אינם פטורים מתשלום ארנונה.
מטרת הצעת חוק זו היא להבהיר כי אין מקום להחריג את הישיבות ובתי המדרש לסוגיהן מסעיף הפטור החל על בתי כנסת, ולקבוע באופן חד וברור שדין ישיבות ובתי מדרש לעניין הפטור מארנונה זהה לפטור שניתן לבית כנסת, שעה שהמקום משמש ללימוד תורה או לתפילה ואין בו פעילות עסקית.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת יואב בן צור וקבוצת חברי הכנסת (פ/2872/19).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט באייר התשע"ה – 18.5.15
 
[1] ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' (ע) 27, (א) 31.