הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (ערר על החלטת שר הפנים לעניין חוקי עזר), של ח"כ מיקי לוי.

היום, שני 25.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (ערר על החלטת שר הפנים לעניין חוקי עזר), התש"ף–2019 של ח"כ מיקי לוי (כחול לבן).

הצעת החוק מבקשת לתקן את מאזן הכוחות בין הרשות המקומית לשלטון המרכזי ולהעניק לרשות המקומית את זכות הערר על החלטות שר הפנים הפוסלות את החלטותיה.

מספר פנימי: 2081936

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזם:         חבר הכנסת          מיקי לוי

______________________________________________

פ/886/22

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (ערר על החלטת שר הפנים לעניין חוקי עזר), התש"ף–2019

תיקון סעיף 258 1. בפקודת העיריות[1], בסעיף 258, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ו)     עיכב השר פרסום חוק עזר כאמור בסעיף קטן (ג) לתקופה העולה על שישה חודשים, או פסל חוק עזר כאמור בסעיף קטן (ד)(2), רשאית העירייה להגיש ערר על החלטת השר בפני הממשלה, אשר תדון בערר ותכריע בו בתוך שישה חודשים מיום הגשתו."
תיקון פקודת המועצות המקומיות 2. בפקודת המועצות המקומיות[2], בסעיף 22, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ו)     עיכב השר פרסום חוק עזר כאמור בסעיף קטן (ג) לתקופה העולה על שישה חודשים, או פסל את חוק העזר כאמור בסעיף קטן (ד)(2), רשאית העירייה להגיש ערר על החלטת השר בפני הממשלה, אשר תדון בערר ותכריע בו בתוך שישה חודשים מיום הגשתו."

דברי הסבר

הצעת החוק נועדה לתקן את מאזן הכוחות בין הרשות המקומית לשלטון המרכזי ולהעניק לרשות המקומית את זכות הערר על החלטות שר הפנים הפוסלות את החלטותיה.

פקודת העיריות מסמיכה את שר הפנים לסרב לפרסם, לדחות פרסום או לבטל חוקי עזר שמועצת העיר קיבלה, גם אם אלו התקבלו ברוב קולות, באופן דמוקרטי, ובהתאם לרצונם של תושבי העיר שבא לידי ביטוי באופן הצבעתם. הצעת החוק מקנה לעירייה את הזכות, במקרה שבו שר הפנים פוסל החלטה של מועצת העיר, או מעכב את פרסומה לתקופה העולה על שישה חודשים, להגיש ערר על החלטת השר ולהעביר את הנושא להכרעת הממשלה בתוך שישה חודשים.

כלי הערר מוכר ונמצא בשימוש במקרים שבהם יש מחלוקת ואי הסכמה בין שרי הממשלה, מתוך ההבנה כי יש מקרים בהם נדרשת הכרעת מליאת הממשלה. ראוי שעקרון זה יחול גם על מחלוקות בין שר הפנים והרשות המקומית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת רונן הופמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/2802/19) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מיקי לוי (פ/766/20).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ז בחשוון התש"ף – 25.11.19