הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הצבת דוכנים המשמשים לצרכי דת), של ח"כ ינון אזולאי.

היום, שני 6.7.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הצבת דוכנים המשמשים לצרכי דת), התש"ף–2020 של ח"כ ינון אזולאי (ש"ס).

הצעת החוק מבקשת להסדיר בחוק את אופן הקמת הדוכנים המשמשים לצרכי דת.

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת           ינון אזולאי
                                     מיכאל מלכיאלי
                                                 משה ארבל
                                                 יעקב טסלר

______________________________________________

פ/1486/23

 

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הצבת דוכנים המשמשים לצרכי דת), התש"ף–2020

 

תיקון סעיף 235 1. בפקודת העיריות[1], בסעיף 235, האמור בו יסומן "(א)", ואחריו יבוא:
    "(ב)    על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תמנע העירייה הצבת דוכנים המשמשים לצרכי דת ברחוב, אם הם אינם מפריעים לתנועה או מהווים סכנה לשלום הציבור או בטחונו, ובלבד שדוכן כאמור לא ישמש לפיתוי של אדם להמיר את דתו.".
תיקון פקודת המועצות המקומיות 3. בפקודת המועצות המקומיות[2], בסעיף 34א(א), אחרי "233א," יבוא "235".

דברי הסבר

מזה שנים רבות נהוג להקים דוכנים המשמשים לצרכי דת ברחבי הערים בארץ, כגון דוכנים המיועדים להנחת תפילין וחלוקת נרות שבת בימי שישי. ואולם, לאחרונה רבו מקרים בהם פקחי העירייה קנסו מפעילי דוכנים, חרף הסכם מכללא הנהוג מזה שנים בין העיריות לבין מפעילי הדוכנים.

בעקבות הסערה הציבורית, ברוב המקרים בהם ניתנו קנסות, הם בוטלו על ידי העיריה לאחר מכן.

מן הראוי שבמדינה יהודית ודמוקרטית, עניינים בעלי חשיבות דתית גבוהה, כהנחת תפילין, יוסדרו בחקיקה.

לפיכך מוצע להסדיר בחוק את אופן הקמת הדוכנים המשמשים לצרכי דת.

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ד בתמוז התש"ף – 6.7.20

[1]  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

[2]  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.