הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על ידי רב עיר ומועצה מקומית), של סיעת ישראל ביתנו.

אתמול, שני 4.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על ידי רב עיר ומועצה מקומית), התש"ף–2019 של סיעת ישראל ביתנו.

הצעת החוק מבקשת להחזיר את הליך הגיור לקדמותו ולקבוע כי כל רב עיר ומועצה מקומית שנבחרו יהיו רשאים לגייר בבית דין שיקימו כפי שהיה נהוג.

יוזמים:     חברי הכנסת אביגדור ליברמן
עודד פורר
יוליה מלינובסקי
יבגני סובה
אלי אבידר
חמד עמאר
אלכס קושניר
מרק איפראימוב

______________________________________________

פ/71/22

הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על ידי רב עיר ומועצה מקומית), התש"ף–2019

הוספת סעיף 1א 1. בפקודת העדה הדתית (המרה)[1] (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 1 יבוא:
"הגדרות 1א. "רב עיר" – כהגדרתו בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980[2], לרבות רב אזורי ורב יישוב כהגדרתם בחוק זה."
תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לפקודה, אחרי סעיף קטן (1) יבוא:
"(1א) לעניין פקודה זו רואים רב עיר כראש הסניף המקומי של העדה הדתית בשטח שהוא יושב.
(1ב) רב עיר רשאי להקים בית דין לגיור בשטח שבו הוא יושב.
(1ג) אישור רב עיר כי אדם נתקבל לעדה היהודית והמיר דתו יחשב כתעודת אישור לצורך פקודה זו ללא צורך בכל אישור נוסף."

דברי הסבר

סוגיית הגיור בישראל מעוררת קשיים שונים. בתי הדין המיוחדים לגיור אשר הוקמו בהחלטת הממשלה על פי דוח נאמן אינם עונים על היקף הדרישה לגיור וכתוצאה מכך נוצרים "צווארי בקבוק" בתהליכי הגיור הגורמים פגיעה קשה במבקשים להתגייר.

בעבר, על פי החלטת מועצת הרבנות הראשית היה כל רב עיר מוסמך לגייר וליתן תעודת אישור על השלמת הגיור. ואולם, לאחר מכן החליטה מועצת הרבנות הראשית לשלול מרבני העיר סמכות זו.

יש לזכור כי רבני העיר נבחרים על פי תקנות בדבר בחירת רבני העיר מכוח חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971, וחייבים לעמוד בתנאי הכשירות הקבועים בהן. מוצע על כן להחזיר המצב לקדמותו ולקבוע כי כל רב עיר ומועצה מקומית שנבחרו יהיו רשאים לגייר בבית דין שיקימו כפי שהיה נהוג.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/120/18; הוסרה מסדר היום ביום כ"ד באדר התש"ע (10 במרץ 2010)), ועל ידי חבר הכנסת יוחנן פלסנר (פ/998/18; הוסרה מסדר היום ביום כ"ד באדר התש"ע (10 במרץ 2010)), ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת (פ/795/19).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ו' בחשוון התש"ף – 4.11.19