הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), של ח"כ תמר זנדברג

היום, שני 17.8.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התש"ף–2020 של ח"כ תמר זנדברג (מרצ).

הצעת החוק מבקשת לבטל את החוק ולהשיב את המצב לקדמותו, כך שהסמכות להחליט על צביון העיר או היישוב ביום המנוחה תוחזר לידי השלטון המקומי.

 

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמת:        חברת הכנסת        תמר זנדברג

 

______________________________________________

פ/1870/23

הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התש"ף–2020

 

תיקון פקודת העיריות 1. בפקודת העיריות‏[1]
    (1)      בסעיף 249(20), המילים "בכפוף להוראות כל דין," – יימחקו;
    (2)      סעיף 258א – בטל.
תיקון פקודת המועצות המקומיות 2. בפקודת המועצות המקומיות‏[2], בסעיף 24א, המילים "258א," – יימחקו.

דברי הסבר

החוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח–2018 (להלן – החוק), המעניק את הסמכות לאישור פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי המנוחה לשר הפנים, מהווה התעלמות מרצונם של תושבי ישראל המתגוררים באזורים השונים במדינת ישראל וכפיית רצונו של השר ותפיסת עולמו עליהם. החוק, המכונה גם "חוק המרכולים", אמור לשמר את הסטטוס קוו בישראל, אך בפועל מקנה סמכות חריגה לשר הפנים לשנות את האיזון העדין ברשויות המקומיות וזאת בהיעדר כלים שיאפשרו להן להבטיח כי הצביון המקומי יישמר גם בימי המנוחה.

מעבר לכך, נראה כי החוק הוא בגדר אתנן פוליטי שניתן בעת משבר קואליציוני ולא מעבר לכך, שכן שר הפנים הצהיר בעצמו בריאיון שנערך עמו כי אין בכוונתו לאכוף את החוק. מאחר ששר הפנים מכיר בהיעדר הנחיצות של החוק ובמידת הנזק שהוא עלול לגרום, מוצע לבטל את החוק ולהשיב את המצב לקדמותו, כך שהסמכות להחליט על צביון העיר או היישוב ביום המנוחה תוחזר לידי השלטון המקומי.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת (פ/13/22) ועל ידי חבר הכנסת יאיר לפיד (פ/907/22) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/37/23) ועל ידי חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי הכנסת (פ/726/23).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ז באב התש"ף – 17.8.20