הצעת חוק: לשריין לנשים מקום ברשימה שרצה בבחירות לרשות מקומית

מוצע לחייב כל רשימת מועמדים המתמודדת בבחירות לרשות מקומית להציב לפחות אישה אחת באחד משלושת המקומות הראשונים ברשימה.
בנוסף, מוצע לחייב את ראש הרשות לכלול אישה אחת לפחות ברשימתו. 

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – שריון מקום לאישה ברשימת מועמדים),
התשע"ג–2013

 תיקון סעיף 35:
1. בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965 , בסעיף 35, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב1) כל רשימת מועמדים תכלול לפחות אישה אחת באחד משלושת המקומות הראשונים."

דברי הסבר
הנתונים מראים שמאז קום המדינה, לא גדל במידה ניכרת שיעורן של נשים הנושאות בתפקידים ניהוליים בעולם הציבורי. ייצוגן בתפקידים בכירים בכנסת וברשויות המקומיות עדיין נמוך. רק כ-350 נשים מכהנות כחברות מועצה מתוך כ-3000 חברי מועצה ומתוך 256 רשויות כיהנו רק 5 נשים.
לפיכך, מוצע לחייב כל רשימת מועמדים המתמודדת בבחירות לרשות מקומית להציב לפחות אישה אחת באחד משלושת המקומות הראשונים ברשימה. בנוסף, מוצע לחייב את ראש הרשות לכלול אישה אחת לפחות ברשימתו.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת נאדיה חילו וקבוצת חברי הכנסת (פ/2907/17; הוסרה מסדר היום ביום ט' בשבת התשס"ח (16 בינואר 2008)), ועל ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז (פ/3098/17; הוסרה מסדר היום ביום ט' בשבת התשס"ח (16 בינואר 2008)), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז (פ/146/18; הוסרה מסדר היום ביום כ"ו בטבת התש"ע (12 בינואר 2010)), ועל ידי חברת הכנסת חנין זועבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2092/18; פ/3798/18), על ידי חברת הכנסת רונית תירוש (פ/4599/18), ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת חנין זועבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/543/19).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בתמוז התשע"ג – 17.6.13

שינוי גודל גופנים